Visa allt om Slutplattan OVEPA 99883 AB
Visa allt om Slutplattan OVEPA 99883 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 953 2 590 2 394 2 637 2 591 3 290 2 979 2 296 2 602 2 365
Övrig omsättning 30 - - - 2 - - - 48 33
Rörelseresultat (EBIT) -453 13 19 24 124 375 178 86 108 95
Resultat efter finansnetto -423 14 20 25 126 389 179 112 132 96
Årets resultat -423 8 13 17 109 317 127 81 105 83
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 14 20 26 8 15 22 31 5 11
Omsättningstillgångar 208 1 217 1 276 1 285 1 424 1 721 1 498 1 383 1 378 1 203
Tillgångar 208 1 231 1 295 1 310 1 431 1 736 1 520 1 414 1 383 1 213
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 189 613 604 591 675 766 649 722 741 636
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 24 64 64 64 82
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 618 690 719 757 946 807 628 578 496
Skulder och eget kapital 208 1 231 1 295 1 310 1 431 1 736 1 520 1 414 1 383 1 213
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 0 448 410 387 374
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 451 872 901 856 863 812 358 350 326 317
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 125 407 402 388 385 339 378 328 344 348
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 200 200 200 100 0
Omsättning 983 2 590 2 394 2 637 2 593 3 290 2 979 2 296 2 650 2 398
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 477 863 798 879 864 1 097 993 765 867 788
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 348 432 438 420 422 389 400 367 355 353
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -453 19 25 36 131 382 187 96 112 113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -63,20% 8,19% -9,22% 1,78% -21,25% 10,44% 29,75% -11,76% 10,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -203,37% 1,06% 1,54% 1,91% 9,08% 22,41% 12,37% 7,85% 9,54% 7,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -44,39% 0,50% 0,84% 0,95% 5,02% 11,82% 6,31% 4,83% 5,07% 4,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,12% 62,82% 68,80% 60,83% 67,31% 58,84% 56,29% 66,51% 58,53% 60,30%
Rörelsekapital/omsättning 19,83% 23,13% 24,48% 21,46% 25,74% 23,56% 23,20% 32,88% 30,75% 29,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,87% 49,80% 46,64% 45,11% 47,17% 45,14% 45,80% 54,40% 56,91% 57,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 094,74% 175,89% 165,94% 163,00% 172,13% 169,45% 172,37% 208,76% 227,34% 232,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...