Visa allt om Kiviks Familjecamping Aktiebolag
Visa allt om Kiviks Familjecamping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 904 2 679 2 713 2 465 2 404 2 315 2 413 2 223 2 165 1 939
Övrig omsättning - 61 56 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 229 108 141 114 138 111 146 309 159 145
Resultat efter finansnetto 202 74 99 66 88 55 104 245 58 60
Årets resultat 97 43 93 48 45 37 59 130 21 37
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 777 886 995 1 103 1 212 1 322 1 437 1 559 1 689 1 622
Omsättningstillgångar 1 566 1 552 1 478 1 329 1 213 1 011 873 744 588 496
Tillgångar 2 343 2 438 2 472 2 432 2 425 2 333 2 310 2 304 2 277 2 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 171 1 074 1 031 937 889 844 807 747 617 596
Obeskattade reserver 120 110 100 126 132 113 116 100 37 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 771 1 010 1 115 1 169 1 135 1 172 1 101 1 149 1 331 1 263
Kortfristiga skulder 282 244 226 199 269 204 286 307 292 236
Skulder och eget kapital 2 343 2 438 2 472 2 432 2 425 2 333 2 310 2 304 2 277 2 118
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 480 455 335 285 242
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 856 868 702 692 212 246 151 200 159
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 377 352 284 273 246 228 173 174 141
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 904 2 740 2 769 2 465 2 404 2 315 2 413 2 223 2 165 1 939
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 968 893 904 822 801 772 804 1 112 1 083 970
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 389 419 413 333 324 308 318 341 345 281
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 338 217 250 223 247 226 269 439 288 270
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,40% -1,25% 10,06% 2,54% 3,84% -4,06% 8,55% 2,68% 11,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,77% 4,43% 5,70% 4,69% 5,69% 4,76% 6,32% 12,72% 7,03% 6,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,89% 4,03% 5,20% 4,62% 5,74% 4,79% 6,05% 13,18% 7,39% 7,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,56% 92,98% 91,45% 92,01% 91,97% 88,94% 89,93% 89,92% 87,81% 86,75%
Rörelsekapital/omsättning 44,21% 48,82% 46,15% 45,84% 39,27% 34,86% 24,33% 19,66% 13,67% 13,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,97% 47,57% 44,86% 42,57% 40,67% 39,75% 38,64% 35,62% 28,27% 28,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 552,13% 632,38% 650,00% 663,32% 447,21% 490,69% 301,75% 239,09% 197,95% 205,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...