Visa allt om Nya Plåt Umeå AB
Visa allt om Nya Plåt Umeå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 553 11 461 11 657 11 772 14 363 10 502 11 876 10 821 10 011 10 811
Övrig omsättning 9 94 - 25 123 4 79 168 141 68
Rörelseresultat (EBIT) 384 111 -410 606 595 85 151 528 506 495
Resultat efter finansnetto 376 109 -384 632 615 87 151 549 527 509
Årets resultat 289 125 1 320 184 105 303 355 325 272
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 689 856 820 874 512 636 791 778 483 135
Omsättningstillgångar 8 814 7 479 7 116 6 207 7 616 5 530 6 604 6 449 4 744 4 981
Tillgångar 9 503 8 335 7 936 7 081 8 128 6 166 7 395 7 228 5 227 5 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 571 2 082 2 295 2 494 2 423 2 339 2 234 1 932 1 677 1 351
Obeskattade reserver 150 150 203 604 415 60 120 385 335 265
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 782 6 103 5 439 3 983 5 289 3 767 5 041 4 911 3 216 3 499
Skulder och eget kapital 9 503 8 335 7 936 7 081 8 128 6 166 7 395 7 228 5 227 5 116
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 525 349 385 474 347 366 360 396
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 50
Löner till övriga anställda 3 262 3 182 3 017 3 109 2 827 2 710 2 603 2 583 2 603 2 399
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 176 1 240 1 424 1 406 1 254 1 156 1 040 1 057 1 061 1 051
Utdelning till aktieägare 350 800 0 200 250 100 0 0 100 0
Omsättning 9 562 11 555 11 657 11 797 14 486 10 506 11 955 10 989 10 152 10 879
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 8 9 9 9 9 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 061 1 273 1 457 1 308 1 596 1 167 1 320 1 202 1 251 1 351
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 500 486 616 522 490 495 454 461 523 495
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 585 327 -209 759 769 264 321 693 621 548
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,65% -1,68% -0,98% -18,04% 36,76% -11,57% 9,75% 8,09% -7,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,04% 1,38% -4,84% 8,94% 7,55% 1,43% 2,06% 7,65% 10,12% 9,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,02% 1,00% -3,29% 5,38% 4,27% 0,84% 1,28% 5,11% 5,28% 4,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,47% 52,51% 53,14% 61,84% 48,82% 57,65% 49,44% 37,39% 57,60% 50,55%
Rörelsekapital/omsättning 10,80% 12,01% 14,39% 18,89% 16,20% 16,79% 13,16% 14,21% 15,26% 13,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,76% 26,38% 30,91% 41,51% 33,57% 38,65% 31,41% 30,56% 36,70% 30,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,84% 43,85% 71,72% 119,41% 65,55% 55,24% 59,51% 57,69% 93,50% 97,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...