Visa allt om Ystad Djurpark Aktiebolag
Visa allt om Ystad Djurpark Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 019 10 832 10 384 10 026 9 602 8 502 7 926 6 708 5 788 4 339
Övrig omsättning 714 1 206 1 188 1 807 2 198 2 160 2 522 2 460 348 167
Rörelseresultat (EBIT) 1 125 603 1 532 2 228 2 219 1 811 1 511 716 1 119 134
Resultat efter finansnetto 788 600 964 1 584 1 345 985 1 080 -21 824 -11
Årets resultat 613 1 229 915 959 717 560 476 -21 632 -11
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 796 13 409 14 561 15 326 15 453 15 812 15 630 16 233 5 140 2 590
Omsättningstillgångar 2 273 2 113 2 904 2 392 2 981 3 176 3 540 3 749 4 097 983
Tillgångar 15 069 15 522 17 465 17 718 18 434 18 989 19 170 19 982 9 237 3 573
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 509 1 996 2 067 2 152 1 693 976 716 240 886 254
Obeskattade reserver 233 254 1 146 1 396 1 060 710 500 66 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 040 12 473 11 881 12 159 13 186 14 712 16 415 16 456 5 815 2 979
Kortfristiga skulder 1 287 799 2 371 2 011 2 495 2 591 1 539 3 220 2 536 340
Skulder och eget kapital 15 069 15 522 17 465 17 718 18 434 18 989 19 170 19 982 9 237 3 573
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 144 360 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 092 3 474 2 805 2 598 2 661 1 698 1 408 1 220 1 163
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 181 974 809 646 629 572 616 419 373
Utdelning till aktieägare 600 600 300 200 500 0 300 0 500 0
Omsättning 11 733 12 038 11 572 11 833 11 800 10 662 10 448 9 168 6 136 4 506
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 15 12 12 11 9 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 848 722 865 836 873 945 1 585 1 342 1 158 868
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 369 358 378 306 296 368 535 475 334 311
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 925 1 374 2 384 3 161 3 198 2 928 2 697 1 574 1 640 568
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,73% 4,31% 3,57% 4,42% 12,94% 7,27% 18,16% 15,89% 33,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,52% 6,30% 8,77% 12,57% 12,04% 9,54% 7,88% 3,93% 12,11% 3,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,28% 9,03% 14,75% 22,22% 23,11% 21,30% 19,06% 11,72% 19,33% 3,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,13% 85,89% 86,84% 86,08% 83,67% 86,63% 82,85% 80,14% 84,59% 79,05%
Rörelsekapital/omsättning 8,95% 12,13% 5,13% 3,80% 5,06% 6,88% 25,25% 7,89% 26,97% 14,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,22% 14,14% 16,95% 18,29% 13,42% 7,90% 5,66% 1,44% 9,59% 7,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,69% 52,32% 42,09% 20,93% 24,81% 16,60% 43,27% 42,92% 73,38% 57,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...