Visa allt om Familjehemsverksamheten Skaraborg Aktiebolag
Visa allt om Familjehemsverksamheten Skaraborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 12 628 14 008 13 959 13 766 14 495 11 859 10 210 9 106 8 460 8 585
Övrig omsättning - - 106 - - - - - 28 -
Rörelseresultat (EBIT) 428 657 1 012 1 196 1 576 785 570 123 1 232 1 998
Resultat efter finansnetto 428 659 1 029 1 235 1 624 807 574 148 1 291 2 038
Årets resultat 26 85 121 925 1 162 564 400 79 1 130 1 458
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 309 446 583 61 127 195 269 37 23 132
Omsättningstillgångar 2 186 2 472 3 018 3 885 3 980 3 170 3 328 3 084 3 536 4 014
Tillgångar 2 495 2 917 3 601 3 946 4 107 3 366 3 596 3 121 3 559 4 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 926 1 399 2 014 1 893 1 748 1 599 1 405 1 373 2 093 2 392
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 570 1 518 1 587 2 053 2 359 1 767 2 192 1 748 1 466 1 465
Skulder och eget kapital 2 495 2 917 3 601 3 946 4 107 3 366 3 596 3 121 3 559 4 146
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 1 034 1 124 860 1 080 683 316
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 6 205 7 006 6 807 6 646 5 758 4 726 4 062 3 566 2 862 2 916
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 2 415 2 673 2 554 2 418 2 427 2 098 1 753 1 642 1 247 1 127
Utdelning till aktieägare 0 500 700 0 0 0 0 0 800 1 400
Omsättning 12 628 14 008 14 065 13 766 14 495 11 859 10 210 9 106 8 488 8 585
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 32 31 31 31 26 23 21 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 451 438 450 444 468 456 444 434 470 477
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 322 314 314 304 310 316 301 312 276 247
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 565 794 1 130 1 262 1 644 858 643 135 1 246 2 063
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,85% 0,35% 1,40% -5,03% 22,23% 16,15% 12,12% 7,64% -1,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,15% 22,59% 28,58% 31,32% 39,54% 23,98% 15,96% 4,71% 36,27% 49,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,39% 4,70% 7,37% 8,98% 11,20% 6,80% 5,62% 1,61% 15,26% 23,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,88% 6,81% 10,25% 13,31% 11,18% 11,83% 11,13% 14,67% 24,47% 29,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,11% 47,96% 55,93% 47,97% 42,56% 47,50% 39,07% 43,99% 58,81% 62,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,24% 162,85% 190,17% 189,24% 168,72% 179,40% 151,82% 176,43% 241,20% 273,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...