Visa allt om KåEss Knut Bygg AB
Visa allt om KåEss Knut Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 46 879 39 470 43 732 28 388 29 944 23 196 22 283 13 643 20 152 22 550
Övrig omsättning 22 265 17 35 8 26 66 3 462 1 626 99
Rörelseresultat (EBIT) 1 559 910 2 389 1 160 1 602 812 792 469 848 21
Resultat efter finansnetto 1 499 923 2 393 1 179 1 642 1 309 2 672 244 551 -33
Årets resultat 681 590 1 792 1 128 869 1 079 2 451 534 231 -72
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 66 71 255 297 393 802 829 8 670 1 700
Omsättningstillgångar 12 130 8 307 7 195 11 370 8 636 8 027 6 092 4 461 3 694 5 072
Tillgångar 12 176 8 373 7 266 11 624 8 934 8 420 6 894 5 290 12 364 6 771
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 511 830 2 753 2 659 1 531 1 741 2 922 1 672 1 300 1 150
Obeskattade reserver 504 180 0 0 420 0 0 0 605 356
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 270 0 0 117 0 0 54 0 6 412 1 334
Kortfristiga skulder 8 891 7 363 4 513 8 848 6 882 6 679 3 918 3 619 4 047 3 931
Skulder och eget kapital 12 176 8 373 7 266 11 624 8 934 8 420 6 894 5 290 12 364 6 771
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD 859 1 004 1 027 1 020 815 675 559 655 639 777
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 8 366 6 265 5 941 3 872 4 010 4 465 3 751 6 492 4 917 5 498
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 3 359 2 517 2 444 2 011 2 090 2 162 1 680 1 652 1 832 2 414
Utdelning till aktieägare 0 0 2 513 1 650 0 1 079 2 260 1 200 162 200
Omsättning 46 901 39 735 43 749 28 423 29 952 23 222 22 349 17 105 21 778 22 649
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 25 25 19 21 21 18 26 31 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 421 1 579 1 749 1 494 1 426 1 105 1 238 525 650 805
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 386 387 386 365 325 344 315 222 258 315
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 579 945 2 456 1 230 1 698 887 865 758 1 233 278
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,77% -9,75% 54,05% -5,20% 29,09% 4,10% 63,33% -32,30% -10,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,35% 11,15% 32,95% 10,18% 18,50% 15,95% 39,32% 9,21% 7,21% 1,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,47% 2,37% 5,47% 4,17% 5,52% 5,79% 12,17% 3,57% 4,42% 0,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,96% 31,16% 31,67% 33,81% 33,75% 40,82% 34,78% 43,64% 52,31% 58,15%
Rörelsekapital/omsättning 6,91% 2,39% 6,13% 8,88% 5,86% 5,81% 9,76% 6,17% -1,75% 5,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,46% 11,50% 37,89% 22,88% 20,52% 20,68% 42,38% 31,61% 14,04% 20,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,43% 112,82% 159,43% 128,50% 125,49% 120,18% 155,49% 123,27% 91,28% 129,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...