Visa allt om Provida Fastighets AB
Visa allt om Provida Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 624 2 530 2 492 2 431 2 147 2 028 2 081 2 283 1 920 1 550
Övrig omsättning - - - - - - - 2 361 - -
Rörelseresultat (EBIT) 419 560 751 367 548 456 180 1 019 591 560
Resultat efter finansnetto 105 310 398 -86 76 3 -65 617 -244 120
Årets resultat 20 8 2 0 54 8 -9 332 -126 66
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 129 21 311 19 382 19 175 14 293 14 389 14 547 14 294 17 604 12 241
Omsättningstillgångar 1 059 1 446 1 383 1 088 1 205 1 355 1 530 2 706 568 517
Tillgångar 22 188 22 757 20 765 20 262 15 499 15 745 16 076 17 000 18 173 12 758
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 934 914 906 904 904 905 898 906 574 575
Obeskattade reserver 0 0 101 101 103 101 109 165 0 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 276 19 715 17 877 17 715 13 004 13 240 13 466 13 692 14 413 10 476
Kortfristiga skulder 1 978 2 128 1 881 1 542 1 488 1 498 1 603 2 236 3 186 1 639
Skulder och eget kapital 22 188 22 757 20 765 20 262 15 499 15 745 16 076 17 000 18 173 12 758
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 261 115 147 264 440 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 317 229 8 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 96 70 84 36 46 93 138 0 -
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 624 2 530 2 492 2 431 2 147 2 028 2 081 4 644 1 920 1 550
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 624 2 530 2 492 2 431 2 147 2 028 2 081 2 283 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 483 415 299 356 151 195 420 578 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 783 924 1 106 736 855 751 480 1 314 899 785
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,72% 1,52% 2,51% 13,23% 5,87% -2,55% -8,85% 18,91% 23,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,91% 2,48% 3,63% 1,83% 3,58% 2,95% 1,14% 6,02% 3,27% 4,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,16% 22,29% 30,22% 15,26% 25,85% 22,88% 8,79% 44,81% 30,99% 36,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -35,02% -26,96% -19,98% -18,68% -13,18% -7,05% -3,51% 20,59% -136,35% -72,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,21% 4,02% 4,74% 4,85% 6,32% 6,22% 6,09% 6,04% 3,16% 4,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,54% 67,95% 73,52% 70,56% 80,98% 90,45% 95,45% 121,02% 17,83% 31,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...