Visa allt om Briell Bygg AB
Visa allt om Briell Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 46 056 23 801 21 993 29 680 13 773 25 034 26 713 18 338 21 059 33 377
Övrig omsättning 597 - 68 - - - - 5 102 36
Rörelseresultat (EBIT) 839 1 690 1 506 1 841 -59 813 1 070 852 1 348 2 276
Resultat efter finansnetto 836 1 677 1 508 1 863 -56 832 1 095 858 1 404 2 186
Årets resultat 650 1 302 1 174 1 337 -50 603 1 019 1 157 1 011 1 195
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 349 13 25 41 67 81 79 224 145
Omsättningstillgångar 7 124 8 915 7 226 3 819 5 267 5 360 9 515 5 603 5 801 9 256
Tillgångar 7 139 9 265 7 239 3 844 5 309 5 427 9 595 5 682 6 025 9 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 831 2 682 1 380 1 505 668 2 218 1 616 1 297 1 240 1 329
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 6 6 306 1 048 1 073
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 308 6 583 5 859 2 338 4 640 3 202 7 973 4 079 3 736 6 998
Skulder och eget kapital 7 139 9 265 7 239 3 844 5 309 5 427 9 595 5 682 6 025 9 400
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 449 351 403 540 499
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 100 - 0 100 125
Löner till övriga anställda - 3 251 3 167 2 382 2 235 2 048 2 382 2 076 2 866 3 069
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 194 981 709 752 1 056 1 060 953 1 272 1 377
Utdelning till aktieägare 300 500 0 1 300 0 1 500 0 700 0 0
Omsättning 46 653 23 801 22 061 29 680 13 773 25 034 26 713 18 343 21 161 33 413
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 6 8 8 7 8 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 579 3 400 3 142 4 240 2 296 3 129 3 339 2 620 2 632 2 781
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 571 637 614 459 523 518 490 490 596 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 848 1 706 1 519 1 857 -34 845 1 094 901 1 417 2 327
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 93,50% 8,22% -25,90% 115,49% -44,98% -6,29% 45,67% -12,92% -36,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,77% 18,24% 20,85% 48,49% -1,00% 15,37% 11,49% 15,65% 23,42% 24,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,82% 7,10% 6,86% 6,28% -0,38% 3,33% 4,13% 4,85% 6,70% 6,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% -9,38% 30,43% 25,01% 16,28% 28,59% 20,10% 24,15% 32,56% 29,89%
Rörelsekapital/omsättning 6,11% 9,80% 6,22% 4,99% 4,55% 8,62% 5,77% 8,31% 9,81% 6,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,66% 28,95% 19,06% 39,15% 12,58% 40,95% 16,89% 26,80% 33,10% 22,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,37% 132,64% 123,33% 162,28% 96,31% 154,28% 119,34% 133,24% 118,71% 128,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...