Visa allt om Åke Karlssons Bilverkstad Aktiebolag
Visa allt om Åke Karlssons Bilverkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 446 8 553 8 970 9 109 9 528 10 958 9 990 9 989 9 557 9 836
Övrig omsättning 71 166 166 163 124 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 297 -27 626 599 1 106 1 881 1 150 1 575 1 026 1 606
Resultat efter finansnetto 329 10 651 638 1 196 1 905 1 151 1 553 1 058 1 594
Årets resultat 290 57 558 542 657 1 429 926 1 233 903 1 187
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 806 1 867 2 056 2 160 2 336 2 270 2 348 1 960 2 331 2 372
Omsättningstillgångar 13 171 12 918 12 626 12 357 11 710 11 129 9 744 9 835 9 221 8 595
Tillgångar 14 977 14 786 14 682 14 517 14 047 13 399 12 093 11 794 11 552 10 967
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 908 10 618 10 561 10 003 9 461 8 804 7 375 6 449 6 082 5 179
Obeskattade reserver 416 465 533 602 663 366 406 514 665 871
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 498 2 498 2 498 2 516 2 599 2 938 2 813 3 716 3 574 3 421
Kortfristiga skulder 1 155 1 205 1 090 1 395 1 323 1 291 1 499 1 117 1 230 1 496
Skulder och eget kapital 14 977 14 786 14 682 14 517 14 047 13 399 12 093 11 794 11 552 10 967
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 257 96 96 96
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 2 410 2 267 2 367 2 228 2 178 2 046 2 194 1 996 1 853
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 758 780 710 650 920 623 675 727 671
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 0 0 0 0 866 0
Omsättning 8 517 8 719 9 136 9 272 9 652 10 958 9 990 9 989 9 557 9 836
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 9 9 9 8 9 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 207 950 997 1 012 1 191 1 218 1 110 1 110 1 062 1 093
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 431 357 344 348 366 318 331 334 320 299
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 678 318 973 909 1 378 2 182 1 502 1 946 1 394 1 922
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,25% -4,65% -1,53% -4,40% -13,05% 9,69% 0,01% 4,52% -2,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,28% 0,14% 4,86% 5,00% 9,15% 15,34% 10,16% 13,99% 11,18% 16,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,04% 0,23% 7,95% 7,97% 13,50% 18,76% 12,30% 16,52% 13,51% 18,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,21% 58,08% 56,76% 57,93% 57,40% 57,69% 56,96% 61,37% 59,81% 58,80%
Rörelsekapital/omsättning 142,27% 136,95% 128,61% 120,34% 109,02% 89,78% 82,53% 87,28% 83,61% 72,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,00% 74,26% 74,76% 72,14% 70,83% 67,72% 63,46% 57,89% 56,79% 52,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 102,34% 1 028,38% 1 110,92% 826,88% 818,07% 806,27% 604,87% 815,94% 688,70% 534,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...