Visa allt om YK:s Maskiner Aktiebolag
Visa allt om YK:s Maskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 39 21 954 45 409 51 125 52 348 49 648 39 796 42 903 48 218 41 304
Övrig omsättning 5 737 11 309 163 101 108 62 104 - 5 544
Rörelseresultat (EBIT) 5 208 12 765 3 152 7 142 7 025 6 757 7 394 2 251 2 239 7 555
Resultat efter finansnetto 5 306 13 023 3 690 7 864 7 969 7 493 7 689 2 487 3 832 8 774
Årets resultat 4 136 10 143 8 063 6 018 4 962 5 355 6 693 2 668 2 242 5 219
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 574 9 841 10 505 9 198 9 782 13 069 15 780 17 162 8 720
Omsättningstillgångar 32 245 26 902 60 242 62 494 56 994 54 866 47 350 42 122 43 875 48 064
Tillgångar 32 245 28 476 70 083 72 999 66 192 64 648 60 420 57 902 61 037 56 785
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 395 11 259 67 116 59 053 55 635 53 173 50 018 45 425 46 057 44 915
Obeskattade reserver 0 0 0 6 812 6 801 5 839 5 839 7 415 8 757 8 259
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 850 17 217 2 967 7 134 3 756 5 636 4 562 5 062 6 223 3 611
Skulder och eget kapital 32 245 28 476 70 083 72 999 66 192 64 648 60 420 57 902 61 037 56 785
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 540 545 540 585 498
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 487 5 927 7 574 6 835 6 094 5 468 5 674 5 783 3 962
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 437 1 930 2 393 2 278 2 229 2 109 1 715 2 092 2 103
Utdelning till aktieägare 0 0 66 000 0 2 600 2 500 2 200 2 100 3 300 1 100
Omsättning 5 776 33 263 45 572 51 226 52 456 49 710 39 900 42 903 48 223 41 848
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 4 15 19 15 14 13 20 20 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 5 489 3 027 2 691 3 490 3 546 3 061 2 145 2 411 2 950
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 485 558 563 644 683 677 425 489 528
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 208 13 103 7 066 11 476 12 950 12 537 13 604 8 402 8 246 11 864
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,82% -51,65% -11,18% -2,34% 5,44% 24,76% -7,24% -11,02% 16,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,46% 45,74% 5,27% 10,78% 12,07% 11,60% 12,74% 4,35% 6,28% 15,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13 610,26% 59,33% 8,13% 15,39% 15,27% 15,11% 19,35% 5,86% 7,96% 21,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,28% 32,47% 43,73% 51,85% 52,10% 52,61% 67,04% 48,14% 46,19% 53,60%
Rörelsekapital/omsättning 39 474,36% 44,11% 126,13% 108,28% 101,70% 99,16% 107,52% 86,38% 78,09% 107,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,74% 39,54% 95,77% 88,17% 91,62% 88,91% 89,91% 87,89% 85,79% 89,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,36% 156,25% 1 955,51% 869,26% 1 491,80% 973,49% 1 037,92% 832,12% 705,05% 1 331,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...