Visa allt om H. Einarsson Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 53 403 58 571 61 831 61 503 57 743 50 090 30 950 28 617 24 758 31 104
Övrig omsättning 1 225 247 40 381 23 62 0 192 4 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 594 -720 531 1 215 1 985 2 387 459 375 476 589
Resultat efter finansnetto -1 791 -947 289 1 075 1 789 2 240 306 356 439 683
Årets resultat -185 -347 -326 -276 -209 -512 -84 609 220 347
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 323 4 518 5 026 3 982 4 764 4 227 886 664 254 234
Omsättningstillgångar 19 900 18 725 16 835 16 618 13 486 17 452 9 764 9 333 8 535 10 673
Tillgångar 24 223 23 243 21 862 20 599 18 250 21 678 10 650 9 997 8 789 10 907
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 982 5 167 5 514 5 226 4 802 6 511 3 222 2 006 1 397 1 177
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 441 1 894 1 766
Avsättningar (tkr) 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25
Långfristiga skulder 1 656 2 009 2 539 1 110 1 249 1 295 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 584 16 067 13 783 14 238 12 174 13 848 7 402 6 524 5 472 7 939
Skulder och eget kapital 24 223 23 243 21 862 20 599 18 250 21 678 10 650 9 997 8 789 10 907
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 6 963 6 840 6 372 6 531
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 2 525 2 184 2 056 2 286
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 54 628 58 818 61 871 61 884 57 766 50 152 30 950 28 809 24 762 31 104
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 37 44 41 43 41 22 21 20 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 483 1 583 1 405 1 500 1 343 1 222 1 407 1 363 1 238 1 481
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 515 535 507 541 492 390 431 430 421 420
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 197 -199 1 080 1 875 2 659 2 540 555 437 530 639
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,82% -5,27% 0,53% 6,51% 15,28% 61,84% 8,15% 15,59% -20,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,58% -3,08% 2,47% 5,91% 10,90% 11,02% 4,31% 4,89% 5,59% 6,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,98% -1,22% 0,87% 1,98% 3,44% 4,77% 1,48% 1,71% 1,98% 2,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,00% 44,42% 49,25% 48,88% 52,83% 48,51% 11,38% 11,15% 13,20% 12,67%
Rörelsekapital/omsättning 4,34% 4,54% 4,94% 3,87% 2,27% 7,20% 7,63% 9,82% 12,37% 8,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,57% 22,23% 25,22% 25,37% 26,31% 30,04% 30,25% 31,31% 32,70% 22,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,50% 111,73% 116,85% 112,31% 105,97% 121,80% 125,22% 135,47% 146,93% 102,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!