Visa allt om Ordlund AB
Visa allt om Ordlund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 428 515 447 347 683 479 702 877 689 686
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 55 133 107 -16 14 -203 15 202 -5 12
Resultat efter finansnetto 249 213 111 32 24 -195 45 559 -340 122
Årets resultat 146 125 71 32 24 -74 24 465 -342 66
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 454 701 984 1 004 1 090 1 100 1 253 1 367 980 1 385
Omsättningstillgångar 642 308 227 261 352 275 424 361 306 314
Tillgångar 1 096 1 009 1 211 1 265 1 442 1 375 1 677 1 728 1 286 1 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 361 365 390 419 507 483 657 732 327 759
Obeskattade reserver 139 77 24 0 0 0 121 109 58 58
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 500 738 738 738 738 738 738 738 738
Kortfristiga skulder 96 67 59 107 196 153 161 148 163 144
Skulder och eget kapital 1 096 1 009 1 211 1 265 1 442 1 375 1 677 1 728 1 286 1 699
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 330 330 330 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 120 86 120 330 330 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader - 82 71 95 170 170 171 171 175 151
Utdelning till aktieägare 150 150 150 100 0 0 100 100 60 90
Omsättning 428 515 447 347 683 479 702 877 689 686
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 428 515 447 347 342 240 351 439 345 343
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 198 208 166 219 253 254 259 253 255 241
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 55 133 107 -16 14 -201 21 208 22 39
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,89% 15,21% 28,82% -49,19% 42,59% -31,77% -19,95% 27,29% 0,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,82% 25,17% 12,88% 5,77% 4,65% -10,47% 5,90% 35,30% 4,67% 10,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 63,55% 49,32% 34,90% 21,04% 9,81% -30,06% 14,10% 69,56% 8,71% 24,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 127,57% 46,80% 37,58% 44,38% 22,84% 25,47% 37,46% 24,29% 20,75% 24,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,83% 42,13% 33,75% 33,12% 35,16% 35,13% 44,49% 47,01% 28,67% 47,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 668,75% 459,70% 384,75% 243,93% 179,59% 179,74% 263,35% 243,92% 187,73% 218,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...