Visa allt om Östlins Lager AB
Visa allt om Östlins Lager AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 471 4 452 4 494 4 628 4 832 4 870 5 061 4 976 4 886 5 051
Övrig omsättning 25 1 099 229 231 - - - 6 1 2
Rörelseresultat (EBIT) -169 843 -27 328 454 462 1 089 1 062 742 654
Resultat efter finansnetto -161 844 -19 344 494 483 1 089 1 056 756 652
Årets resultat 1 493 -2 385 272 412 878 862 634 514
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 475 191 234 283 345 357 419 472 461
Omsättningstillgångar 4 253 5 385 5 384 5 658 5 648 5 452 5 439 4 569 4 263 3 801
Tillgångar 4 653 5 861 5 575 5 892 5 932 5 797 5 796 4 989 4 736 4 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 381 5 180 5 186 5 389 5 303 5 331 5 120 4 361 3 619 3 105
Obeskattade reserver 60 224 17 35 185 73 156 263 382 507
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 4 4 5 126 170
Kortfristiga skulder 212 457 371 469 442 388 516 360 609 479
Skulder och eget kapital 4 653 5 861 5 575 5 892 5 932 5 797 5 796 4 989 4 736 4 262
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 373 385 366 370 340 347
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 076 1 187 1 250 845 729 514 646 551 546
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 406 482 601 561 661 586 552 386 450
Utdelning till aktieägare 230 800 300 100 150 100 100 60 60 50
Omsättning 1 496 5 551 4 723 4 859 4 832 4 870 5 061 4 982 4 887 5 053
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 4 4 4 4 4 4 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 113 1 124 1 157 1 208 1 218 1 265 995 1 222 1 263
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 392 435 485 397 372 290 255 276 147
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -169 893 16 377 516 521 1 151 1 130 809 720
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -66,96% -0,93% -2,90% -4,22% -0,78% -3,77% 1,71% 1,84% -3,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,46% 14,40% -0,34% 5,92% 8,41% 8,40% 18,88% 21,37% 16,41% 15,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,94% 18,96% -0,42% 7,54% 10,33% 10,00% 21,62% 21,42% 15,90% 13,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -5,91% 46,59% 47,51% 59,46% 100,00% 53,16% 57,42% 59,04% 50,16% 47,67%
Rörelsekapital/omsättning 274,71% 110,69% 111,55% 112,12% 107,74% 103,98% 97,27% 84,59% 74,79% 65,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,16% 91,36% 93,26% 91,93% 91,69% 92,89% 90,32% 91,30% 82,22% 81,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 432,55% 571,99% 816,44% 615,35% 689,14% 620,10% 472,67% 526,39% 296,72% 305,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...