Visa allt om Internet.se Svenska AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-06 2017-06 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 11 329 5 570 10 509 10 028 9 597 11 112 7 799 7 055 6 999 6 616
Övrig omsättning 313 256 307 308 197 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 529 1 108 1 402 712 530 275 733 409 459 1 085
Resultat efter finansnetto 1 607 1 085 1 503 817 841 702 920 419 575 753
Årets resultat 935 838 1 178 681 1 268 11 3 104 753
Balansräkningar (tkr)
2018-06 2017-06 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 292 475 334 485 611 551 157 148 182 334
Omsättningstillgångar 9 984 8 685 7 378 6 121 5 143 5 749 4 952 4 667 4 402 4 019
Tillgångar 10 276 9 161 7 712 6 606 5 753 6 300 5 109 4 815 4 584 4 354
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 598 2 663 1 825 1 326 645 1 145 1 226 1 216 1 213 1 490
Obeskattade reserver 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 278 6 498 5 888 5 279 5 108 5 156 3 882 3 600 3 371 2 863
Skulder och eget kapital 10 276 9 161 7 712 6 606 5 753 6 300 5 109 4 815 4 584 4 354
Löner & utdelning (tkr)
2018-06
2017-06
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 217 455 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 050 - - 4 284 4 190 4 829 2 816 2 284 2 027 1 507
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 546 - - 1 423 1 384 1 614 1 046 1 029 820 536
Utdelning till aktieägare 0 0 0 680 0 500 350 0 0 0
Omsättning 11 642 5 826 10 816 10 336 9 794 11 112 7 799 7 055 6 999 6 616
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 14 14 14 11 11 10 10 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 809 398 751 716 686 1 010 709 706 700 945
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 414 206 402 425 412 600 360 360 355 359
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 713 1 195 1 553 875 693 386 818 525 612 1 237
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 103,39% -47,00% 4,80% 4,49% -13,63% 42,48% 10,55% 0,80% 5,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,67% 12,09% 19,52% 12,38% 14,64% 11,19% 18,03% 8,93% 13,00% 26,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,21% 19,89% 14,32% 8,16% 8,77% 6,34% 11,81% 6,09% 8,52% 17,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,80% 89,91% 90,04% 89,26% 89,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,71% 39,26% 14,18% 8,40% 0,36% 5,34% 13,72% 15,12% 14,73% 17,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,05% 29,07% 23,66% 20,07% 11,21% 18,17% 24,00% 25,25% 26,46% 34,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,03% 133,66% 125,31% 115,95% 100,69% 111,50% 127,49% 129,50% 130,26% 138,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...