Visa allt om BIA Härdplast AB
Visa allt om BIA Härdplast AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 29 788 24 553 24 865 24 814 23 234 34 416 34 928 24 836 27 757 31 207
Övrig omsättning 340 420 256 429 292 325 136 117 110 159
Rörelseresultat (EBIT) 9 208 7 614 7 751 7 450 6 474 11 601 8 809 11 058 4 140 6 311
Resultat efter finansnetto 9 866 7 784 7 949 7 854 6 625 11 794 8 899 11 009 4 757 6 545
Årets resultat 7 985 6 882 5 142 4 400 3 303 6 471 3 214 4 438 2 393 3 322
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 743 33 981 12 775 13 059 12 520 12 767 12 599 9 034 9 136 9 396
Omsättningstillgångar 34 038 31 909 48 518 43 710 40 305 38 057 32 646 30 333 20 375 17 478
Tillgångar 71 781 65 890 61 293 56 768 52 825 50 825 45 245 39 367 29 512 26 875
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 298 39 728 35 247 32 305 29 037 26 912 22 628 20 464 17 025 15 432
Obeskattade reserver 14 057 16 657 17 695 16 614 15 997 15 871 13 630 10 822 7 358 6 124
Avsättningar (tkr) 250 0 0 155 190 50 100 3 51 6
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 176 9 505 8 351 7 695 7 600 7 992 8 888 8 080 5 077 5 312
Skulder och eget kapital 71 781 65 890 61 293 56 768 52 825 50 825 45 245 39 367 29 512 26 875
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 1 260 1 266 1 242 1 180 1 136 1 135 1 086 1 102 903
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 331 3 225 3 091 2 584 2 733 2 592 2 671 2 544 2 095
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - 1 659 1 548 1 588 1 500 1 469 1 410 1 220 1 338 1 213
Utdelning till aktieägare 43 000 2 415 2 401 2 200 1 133 878 1 200 1 050 1 000 800
Omsättning 30 128 24 973 25 121 25 243 23 526 34 741 35 064 24 953 27 867 31 366
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 8 8 8 8 8 10 10 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 979 3 069 3 108 3 102 2 904 4 302 3 493 2 484 2 776 3 467
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 797 790 794 793 695 654 513 499 500 464
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 704 8 095 8 228 7 894 6 721 11 848 8 982 11 188 4 400 6 620
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,32% -1,25% 0,21% 6,80% -32,49% -1,47% 40,63% -10,52% -11,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,92% 11,92% 13,10% 13,96% 12,71% 23,36% 19,77% 28,24% 16,28% 24,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,55% 31,99% 32,29% 31,94% 28,91% 34,50% 25,62% 44,77% 17,31% 20,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,24% 67,21% 66,93% 64,06% 60,51% 54,88% 46,09% 71,39% 38,23% 40,00%
Rörelsekapital/omsättning 73,39% 91,25% 161,54% 145,14% 140,76% 87,36% 68,02% 89,60% 55,11% 38,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,38% 80,01% 80,02% 79,73% 77,29% 75,96% 72,21% 72,24% 75,64% 73,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 265,48% 283,37% 529,78% 519,25% 486,76% 445,17% 237,16% 185,43% 259,31% 207,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...