Visa allt om Marvaco AB
Visa allt om Marvaco AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 22 238 19 131 17 865 16 015 18 526 19 242 20 297 15 385 13 255 11 020
Övrig omsättning - - - 9 16 124 173 7 105 34
Rörelseresultat (EBIT) 3 792 1 791 1 121 -578 762 2 045 2 954 1 105 -439 24
Resultat efter finansnetto 3 760 1 752 1 081 -613 752 2 006 2 970 1 113 -412 42
Årets resultat 2 062 1 511 1 025 -3 452 508 1 437 1 498 828 -420 -37
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 517 1 390 2 767 2 920 2 552 3 392 4 032 1 108 1 515 1 344
Omsättningstillgångar 10 190 8 290 6 349 5 459 8 604 8 798 10 447 5 945 4 593 5 297
Tillgångar 12 707 9 680 9 116 8 379 11 156 12 190 14 479 7 053 6 108 6 641
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 129 3 067 1 557 531 4 584 5 076 3 639 2 140 1 312 1 732
Obeskattade reserver 2 183 2 265 2 474 2 474 2 916 2 910 2 932 2 053 2 117 2 124
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 114 717 917 1 117 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 281 3 631 4 168 4 257 3 656 4 204 7 908 2 860 2 679 2 785
Skulder och eget kapital 12 707 9 680 9 116 8 379 11 156 12 190 14 479 7 053 6 108 6 641
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 2 349 1 640 1 634 1 602
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 016 4 700 4 247 4 497 4 838 4 241 2 800 2 222 1 894 1 409
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 2 242 1 978 1 815 1 849 1 909 1 423 2 017 1 655 1 492 1 276
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 600 1 000 0 0 0 0
Omsättning 22 238 19 131 17 865 16 024 18 542 19 366 20 470 15 392 13 360 11 054
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 13 14 15 15 15 14 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 588 1 367 1 374 1 144 1 235 1 283 1 353 1 099 1 105 1 002
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 532 502 491 472 471 419 503 415 418 390
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 458 2 797 2 115 345 1 692 2 990 3 286 1 831 366 682
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,24% 7,09% 11,55% -13,55% -3,72% -5,20% 31,93% 16,07% 20,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,00% 18,52% 12,40% -6,81% 6,95% 16,87% 20,51% 15,78% -6,73% 0,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,14% 9,37% 6,33% -3,57% 4,18% 10,68% 14,63% 7,23% -3,10% 0,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,18% 66,66% 66,02% 64,85% 67,10% 70,60% 69,68% 65,64% 18,11% 20,89%
Rörelsekapital/omsättning 26,57% 24,35% 12,21% 7,51% 26,71% 23,87% 12,51% 20,05% 14,44% 22,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,76% 49,93% 38,25% 29,37% 60,35% 59,23% 40,06% 51,79% 46,43% 49,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 203,88% 188,98% 125,38% 97,20% 200,85% 175,05% 115,10% 160,66% 122,55% 155,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...