Visa allt om Åtvidabergs Rör AB
Visa allt om Åtvidabergs Rör AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 478 11 832 9 885 9 433 9 912 13 112 15 791 13 130 14 170 19 355
Övrig omsättning 142 180 457 383 597 115 19 93 12 54
Rörelseresultat (EBIT) 538 110 290 -26 90 174 620 -328 451 1 196
Resultat efter finansnetto 607 203 330 -24 87 177 620 -326 466 1 206
Årets resultat 643 158 264 126 44 128 449 18 220 657
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 405 415 501 494 458 432 467 482 572 648
Omsättningstillgångar 3 618 3 812 3 263 3 009 3 782 3 913 4 605 4 297 4 763 5 232
Tillgångar 4 024 4 227 3 764 3 502 4 240 4 344 5 072 4 779 5 335 5 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 030 1 686 1 828 1 733 1 807 1 891 2 211 1 861 2 244 2 624
Obeskattade reserver 0 206 206 221 411 380 380 380 730 600
Avsättningar (tkr) 0 0 0 31 36 49 55 61 71 77
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 994 2 334 1 729 1 517 1 986 2 024 2 427 2 477 2 291 2 579
Skulder och eget kapital 4 024 4 227 3 764 3 502 4 240 4 344 5 072 4 779 5 335 5 880
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 805 805 963 983
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 169 3 129 2 812 3 203 3 316 2 469 2 373 2 302 3 075
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 172 1 163 1 150 1 270 1 329 1 300 1 419 1 437 1 707
Utdelning till aktieägare 1 300 300 300 200 200 128 448 100 400 600
Omsättning 11 620 12 012 10 342 9 816 10 509 13 227 15 810 13 223 14 182 19 409
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 7 8 9 10 10 10 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 275 1 479 1 236 1 348 1 239 1 457 1 579 1 313 1 417 1 489
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 516 550 544 571 566 514 441 452 463 454
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 623 196 360 30 141 210 656 -221 559 1 328
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,99% 19,70% 4,79% -4,83% -24,41% -16,97% 20,27% -7,34% -26,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,16% 4,87% 8,85% -0,57% 2,17% 4,14% 12,26% -6,76% 8,73% 20,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,31% 1,74% 3,37% -0,21% 0,93% 1,37% 3,94% -2,46% 3,29% 6,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,23% 62,34% 65,81% 62,01% 62,83% 64,05% 62,40% 58,04% 61,40% 62,27%
Rörelsekapital/omsättning 14,15% 12,49% 15,52% 15,82% 18,12% 14,41% 13,79% 13,86% 17,45% 13,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,45% 43,69% 52,83% 54,41% 49,76% 49,98% 49,11% 44,80% 51,91% 51,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,48% 113,37% 117,87% 115,95% 130,61% 122,73% 112,77% 115,54% 144,09% 143,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...