Visa allt om Mackfanér Trading AB
Visa allt om Mackfanér Trading AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 34 690 34 175 28 452 38 120 32 736 22 381 34 517 35 562 50 920 53 208
Övrig omsättning - - - 307 356 182 26 101 91 107
Rörelseresultat (EBIT) 2 355 2 747 1 660 4 427 4 232 4 468 2 663 954 8 757 3 567
Resultat efter finansnetto 2 361 2 796 1 793 4 602 4 345 4 566 2 709 7 868 9 633 4 417
Årets resultat 973 2 456 2 670 1 566 1 546 1 567 941 7 480 5 703 3 994
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 0 170 784 1 325 1 331 1 105 1 309 6 505 6 505
Omsättningstillgångar 31 061 26 950 24 154 28 277 23 636 21 761 23 238 23 781 45 134 43 796
Tillgångar 31 099 26 950 24 324 29 062 24 961 23 092 24 343 25 090 51 638 50 301
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 567 13 594 11 137 11 967 10 402 13 856 17 289 16 348 36 868 33 265
Obeskattade reserver 3 885 4 370 4 750 6 414 5 279 4 564 3 667 4 084 4 270 2 648
Avsättningar (tkr) 10 662 5 070 5 070 5 070 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 5 224 3 392
Kortfristiga skulder 1 985 3 916 3 367 5 610 9 280 4 673 3 387 4 658 5 276 10 996
Skulder och eget kapital 31 099 26 950 24 324 29 062 24 961 23 092 24 343 25 090 51 638 50 301
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 1 457 1 183 2 254 3 548 4 023
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 1 000 900 0 900
Löner till övriga anställda - 1 628 1 925 3 785 4 761 1 500 2 496 1 262 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 757 818 6 483 5 486 1 037 1 223 1 442 3 072 6 338
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 28 000 2 100
Omsättning 34 690 34 175 28 452 38 427 33 092 22 563 34 543 35 663 51 011 53 315
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 7 10 9 8 11 10 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 956 5 696 4 065 3 812 3 637 2 798 3 138 3 556 12 730 13 302
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 400 385 1 013 1 134 498 444 519 1 655 2 590
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 390 2 917 1 940 4 967 4 738 4 908 3 033 1 180 8 757 3 567
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,51% 20,11% -25,36% 16,45% 46,27% -35,16% -2,94% -30,16% -4,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,59% 10,38% 7,39% 15,84% 17,41% 19,78% 11,13% 31,36% 19,07% 9,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,80% 8,19% 6,32% 12,08% 13,28% 20,41% 7,85% 22,12% 19,34% 8,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 53,89% 50,80% 48,55% 28,16% 22,46% 25,13% 17,23%
Rörelsekapital/omsättning 83,82% 67,40% 73,06% 59,46% 43,85% 76,35% 57,51% 53,77% 78,28% 61,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,58% 63,09% 61,02% 58,39% 57,26% 74,57% 82,12% 77,15% 77,35% 69,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 341,36% 583,68% 586,43% 427,45% 228,95% 408,73% 603,25% 348,86% 598,81% 305,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...