Visa allt om Fastighetsservice i Motala Aktiebolag, FIMAB
Visa allt om Fastighetsservice i Motala Aktiebolag, FIMAB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 906 807 970 978 1 017 1 059 1 235 1 092 1 036 1 051
Övrig omsättning - - - - 60 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 -71 -4 -39 39 -14 -3 -57 -20 67
Resultat efter finansnetto 9 -66 -5 -41 40 -8 -2 -46 21 84
Årets resultat 9 -66 -5 -41 31 4 15 18 58 116
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 21 45 71 106
Omsättningstillgångar 604 611 750 838 959 961 1 070 1 108 1 188 1 187
Tillgångar 604 611 750 838 959 962 1 091 1 153 1 259 1 293
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 345 376 502 567 667 696 752 797 839 841
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 16 37 111 172
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 259 236 249 271 292 266 323 319 310 280
Skulder och eget kapital 604 611 750 838 959 962 1 091 1 153 1 259 1 293
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 456 462 463 388
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 637 628 637 646 663 278 287 266 308
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 120 188 218 251 225 282 289 298 251
Utdelning till aktieägare 60 20 60 60 60 60 60 60 60 60
Omsättning 906 807 970 978 1 077 1 059 1 235 1 092 1 036 1 051
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 302 202 323 326 339 353 309 273 259 350
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 264 193 275 290 299 301 254 242 212 261
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 -71 -4 -39 40 6 21 -31 23 114
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,27% -16,80% -0,82% -3,83% -3,97% -14,25% 13,10% 5,41% -1,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,49% -10,80% -0,53% -4,53% 4,28% -0,62% -0,09% -3,82% 1,75% 6,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,99% -8,18% -0,41% -3,89% 4,03% -0,57% -0,08% -4,03% 2,12% 8,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,79% 96,28% 93,81% 94,99% 96,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,08% 46,47% 51,65% 57,98% 65,59% 65,63% 60,49% 72,25% 84,75% 86,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,12% 61,54% 66,93% 67,66% 69,55% 72,35% 70,01% 71,49% 72,99% 74,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 233,20% 258,90% 301,20% 309,23% 328,42% 361,28% 331,27% 347,34% 383,23% 423,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...