Visa allt om Anjo Mekanik Aktiebolag
Visa allt om Anjo Mekanik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 11 681 8 935 10 449 8 260 6 712 6 953 6 615 3 379 3 746 4 749
Övrig omsättning 67 440 214 - - - 39 25 24 247
Rörelseresultat (EBIT) 512 -1 125 607 288 125 -170 58 78 -180 725
Resultat efter finansnetto 464 -1 155 584 241 44 -268 12 15 -215 709
Årets resultat 436 -378 145 27 29 3 5 61 -35 205
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 085 1 387 1 096 2 669 2 855 2 857 2 858 1 952 1 122 1 374
Omsättningstillgångar 3 330 2 622 2 224 2 033 1 591 1 584 1 335 818 916 2 341
Tillgångar 4 415 4 009 3 320 4 702 4 446 4 441 4 192 2 770 2 038 3 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 751 315 693 548 520 492 489 484 422 708
Obeskattade reserver 0 0 777 503 303 303 303 303 378 560
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 521 1 586 9 124 1 804 1 692 1 750 972 562 1 267
Kortfristiga skulder 2 143 2 108 1 842 3 527 1 818 1 954 1 650 1 010 676 1 180
Skulder och eget kapital 4 415 4 009 3 320 4 702 4 446 4 441 4 192 2 770 2 038 3 715
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - 0 296 660 659
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 2 974 3 106 2 388 2 205 2 441 2 459 888 799 699
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 1 199 1 209 956 934 916 939 426 651 626
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Omsättning 11 748 9 375 10 663 8 260 6 712 6 953 6 654 3 404 3 770 4 996
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 9 10 11 11 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 062 812 950 918 671 632 601 845 749 950
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 419 389 374 346 275 253 260 308 335 347
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 864 -810 864 541 513 257 484 404 149 945
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,73% -14,49% 26,50% 23,06% -3,47% 5,11% 95,77% -9,80% -21,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,60% -28,06% 18,28% 6,13% 2,81% -3,81% 2,86% 3,18% -7,07% 19,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,38% -12,59% 5,81% 3,49% 1,86% -2,43% 1,81% 2,60% -3,84% 15,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,85% 61,50% 63,90% 64,15% 67,39% 62,48% 70,49% 74,05% 71,84% 70,23%
Rörelsekapital/omsättning 10,16% 5,75% 3,66% -18,09% -3,38% -5,32% -4,76% -5,68% 6,41% 24,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,01% 7,86% 39,13% 20,00% 16,72% 16,11% 16,99% 25,53% 34,06% 29,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,07% 71,49% 74,65% 42,22% 54,46% 54,61% 68,30% 73,07% 135,50% 188,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...