Visa allt om Sportmanship Invest AB
Visa allt om Sportmanship Invest AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 281 896 270 279 282 176 272 723 312 333 431 369 314 943 359 179 612 893 696 963
Övrig omsättning 677 1 064 2 981 1 257 1 143 1 523 2 534 1 201 792 420
Rörelseresultat (EBIT) 4 428 -11 638 1 945 4 705 4 712 10 850 -3 758 -25 967 36 530 98 657
Resultat efter finansnetto 11 930 -7 439 1 434 9 808 2 900 21 040 6 535 16 946 38 206 98 599
Årets resultat 10 750 -6 423 984 8 450 1 011 16 703 6 464 22 525 25 454 69 987
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 407 44 493 38 579 33 675 36 039 23 884 20 877 25 162 7 106 7 205
Omsättningstillgångar 144 115 153 965 142 151 161 193 154 280 161 166 159 277 152 318 239 650 293 733
Tillgångar 185 522 198 458 180 731 194 868 190 319 185 051 180 154 177 480 246 755 300 938
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 499 96 341 109 377 117 432 108 982 127 930 128 685 122 221 149 696 124 242
Minoritetsintressen 657 0 0 961 196 198 0 205 981 1 572
Avsättningar (tkr) 0 0 237 0 0 705 0 11 500 3 896 3 979
Långfristiga skulder 0 700 1 100 1 500 1 900 2 700 2 800 3 200 3 900 30 285
Kortfristiga skulder 79 366 101 417 70 016 74 975 79 241 53 518 48 669 40 354 88 283 140 861
Skulder och eget kapital 185 522 198 458 180 731 194 868 190 319 185 051 180 154 177 480 246 755 300 938
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 2 767 3 067 4 652 4 683 6 363 10 502 6 468 7 356 8 071 7 258
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 23 292 27 833 33 668 32 920 37 322 40 287 31 884 32 197 40 204 35 931
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 10 908 11 594 14 441 14 284 16 382 19 621 15 260 16 091 19 338 15 851
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 282 573 271 343 285 157 273 980 313 476 432 892 317 477 360 380 613 685 697 383
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 59 72 85 91 102 93 99 112 128 120
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 778 3 754 3 320 2 997 3 062 4 638 3 181 3 207 4 788 5 808
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 627 590 621 570 589 757 542 497 528 492
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 377 -16 355 6 716 10 344 12 790 19 991 3 178 -20 293 39 615 101 344
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,30% -4,22% 3,47% -12,68% -27,59% 36,97% -12,32% -41,40% -12,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,06% -2,82% 1,72% 5,85% 3,14% 13,34% 4,83% 9,66% 15,48% 33,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,65% -2,07% 1,10% 4,18% 1,91% 5,72% 2,76% 4,77% 6,23% 14,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,22% 21,34% 28,06% 30,88% 31,11% 30,35% 26,29% 18,75% 23,72% 29,59%
Rörelsekapital/omsättning 22,97% 19,44% 25,56% 31,61% 24,03% 24,95% 35,12% 31,17% 24,70% 21,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,87% 48,54% 60,52% 60,26% 57,26% 69,13% 71,43% 68,86% 60,67% 41,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,41% 64,06% 85,09% 90,96% 78,98% 113,74% 175,10% 191,32% 142,31% 115,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 733 633 3 160 8 479 9 189 10 483 6 702 9 301 7 558 6 165
Övrig omsättning - - - - - - - 2 500 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 128 -991 -1 850 -2 108 -2 026 -3 923 -1 506 2 532 -750 -1 182
Resultat efter finansnetto -909 7 124 -1 131 4 915 -5 463 12 590 4 968 108 485 9 927 32 540
Årets resultat 3 419 1 295 -658 8 691 -6 501 11 135 4 709 105 834 9 825 32 783
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 386 42 666 40 791 40 379 36 485 20 561 17 864 24 672 19 204 17 707
Omsättningstillgångar 101 673 101 946 96 921 104 935 121 706 112 212 102 385 113 434 96 256 40 730
Tillgångar 137 059 144 612 137 711 145 314 158 191 132 773 120 250 138 106 115 460 58 437
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 489 101 070 105 775 116 432 106 341 126 419 119 175 115 190 66 171 56 346
Obeskattade reserver 0 0 0 0 4 542 2 682 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 11 500 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 32 570 43 542 31 936 28 881 47 308 3 672 1 074 11 416 49 288 2 091
Skulder och eget kapital 137 059 144 612 137 711 145 314 158 191 132 773 120 250 138 106 115 460 58 437
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 496 1 367 1 710 3 412 2 372 2 567 2 710 1 885
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 89 89 311 1 471 1 209 769 905 1 167 908 1 258
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 28 32 386 1 359 1 344 1 813 1 481 1 757 1 730 1 384
Utdelning till aktieägare 50 000 0 6 000 10 000 0 20 000 20 000 0 50 000 0
Omsättning 733 633 3 160 8 479 9 189 10 483 6 702 11 801 7 558 6 165
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 3 3 3 3 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 053 2 826 3 063 3 494 1 340 1 860 1 890 1 541
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 398 1 399 1 421 1 998 952 1 098 1 337 1 132
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 082 -991 -1 412 -1 741 -1 661 -3 553 -1 252 2 750 -624 -1 094
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,80% -79,97% -62,73% -7,73% -12,34% 56,42% -27,94% 23,06% 22,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,30% 5,27% -0,26% 4,27% -1,44% 11,93% 4,45% 79,92% 10,37% 55,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -55,93% 1 204,58% -11,39% 73,15% -24,80% 151,12% 79,80% 1 186,71% 158,47% 527,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,55% 38,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9 427,42% 9 226,54% 2 056,49% 896,97% 809,64% 1 035,39% 1 511,65% 1 096,85% 621,43% 626,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,24% 69,89% 76,81% 80,12% 69,34% 96,70% 99,11% 83,41% 57,31% 96,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 312,17% 234,13% 303,49% 363,34% 257,26% 3 055,88% 9 533,05% 993,64% 195,29% 1 947,87%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...