Visa allt om Rosenberg Advokatbyrå AB
Visa allt om Rosenberg Advokatbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 865 4 617 6 979 9 345 2 750 6 701 5 499 5 075 3 630 4 218
Övrig omsättning 1 22 - 1 154 278 - - - 12 -
Rörelseresultat (EBIT) 4 936 1 373 3 368 5 056 438 5 693 4 624 4 257 2 515 2 543
Resultat efter finansnetto 7 701 2 879 4 554 6 670 9 284 5 949 6 609 8 022 -2 744 6 877
Årets resultat 6 786 2 764 2 544 5 093 9 258 4 161 4 329 5 753 -2 263 3 887
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 292 19 312 17 332 16 052 12 544 3 899 1 699 2 200 3 660 6 730
Omsättningstillgångar 52 244 47 348 48 738 48 748 48 975 47 011 46 036 38 678 31 729 27 358
Tillgångar 71 536 66 660 66 070 64 801 61 519 50 910 47 735 40 879 35 388 34 088
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 991 55 585 54 251 53 725 50 027 42 203 39 502 33 273 28 628 26 455
Obeskattade reserver 8 527 8 812 9 487 8 276 8 083 8 567 8 020 7 439 6 598 7 079
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 018 2 264 2 332 2 799 3 410 141 213 166 162 554
Skulder och eget kapital 71 536 66 660 66 070 64 801 61 519 50 910 47 735 40 879 35 388 34 088
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 603 543 797 1 229
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 200 1 253 1 679 1 014 712 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 393 903 386 178 224 190 171 258 381
Utdelning till aktieägare 1 330 1 380 1 430 1 719 1 394 1 434 1 460 1 100 1 108 563
Omsättning 7 866 4 639 6 979 10 499 3 028 6 701 5 499 5 075 3 642 4 218
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 622 1 539 2 326 2 336 1 375 6 701 5 499 5 075 3 630 4 218
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 541 570 737 534 627 989 845 761 1 098 1 655
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 956 1 393 3 388 5 076 458 5 693 4 624 4 257 2 515 2 543
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 70,35% -33,84% -25,32% 239,82% -58,96% 21,86% 8,35% 39,81% -13,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,84% 4,37% 7,04% 10,36% 15,97% 13,40% 13,96% 23,05% 10,08% 20,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 98,60% 63,14% 66,66% 71,87% 357,20% 101,78% 121,19% 185,66% 98,24% 163,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 638,60% 976,48% 664,94% 491,70% 1 656,91% 699,45% 833,30% 758,86% 869,61% 635,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,56% 93,70% 93,31% 92,87% 91,00% 95,30% 95,14% 94,81% 94,32% 92,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 588,90% 2 091,34% 2 089,97% 1 730,90% 1 427,18% 33 341,13% 21 613,15% 23 300,00% 19 585,80% 4 938,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...