Visa allt om Stensåker Aktiebolag
Visa allt om Stensåker Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 1 964 383 2 809 11 091 10 650 14 005 10 503 16 118 12 330
Övrig omsättning - - 386 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 702 975 457 1 369 1 079 -1 966 1 425 7 344 -10 981 -322
Resultat efter finansnetto 1 480 -2 516 1 835 3 245 3 678 -1 844 2 264 8 162 -9 513 852
Årets resultat 1 388 -3 421 933 1 830 2 662 -34 1 964 8 165 -9 457 315
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 4 092 4 093 4 091 4 106 4 113 56 65
Omsättningstillgångar 35 590 34 710 39 763 37 446 36 229 34 845 39 866 43 142 44 756 54 689
Tillgångar 35 590 34 710 39 763 41 538 40 321 38 936 43 971 47 255 44 811 54 755
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 555 31 166 34 587 33 654 35 823 33 161 39 896 42 932 40 767 50 224
Obeskattade reserver 2 866 2 866 2 402 2 015 1 486 1 195 3 726 3 726 3 729 3 731
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 500 0 200
Kortfristiga skulder 169 677 2 774 5 869 3 011 4 580 350 97 315 600
Skulder och eget kapital 35 590 34 710 39 763 41 538 40 321 38 936 43 971 47 255 44 811 54 755
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - - 0 - 0 0 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - - 0 - 0 0 3
Utdelning till aktieägare 10 000 0 0 0 4 000 0 6 700 5 000 6 000 200
Omsättning 13 1 964 769 2 809 11 091 10 650 14 005 10 503 16 118 12 330
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - - - - - 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 12 330
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 23
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 702 975 457 1 369 1 087 -1 951 1 440 7 361 -10 959 -307
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,34% 412,79% -86,37% -74,67% 4,14% -23,96% 33,34% -34,84% 30,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,16% 5,85% 4,76% 7,82% 9,12% -2,10% 5,15% 17,27% -21,20% 1,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11 384,62% 103,46% 493,99% 115,70% 33,16% -7,68% 16,17% 77,71% -58,95% 7,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -15 669,23% 100,00% 100,00% 58,42% 12,06% -15,25% 12,22% 73,07% -64,93% -0,67%
Rörelsekapital/omsättning 272 469,23% 1 732,84% 9 657,70% 1 124,14% 299,50% 284,18% 282,16% 409,84% 275,72% 438,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,75% 96,23% 91,69% 84,80% 91,56% 87,43% 96,98% 96,66% 96,97% 96,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17 637,87% 3 970,31% 1 130,06% 501,23% 897,77% 347,45% 2 482,57% 809,28% 3 324,13% 541,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...