Visa allt om Specialtransport & Bärgningstjänst i Helsingborg Aktiebolag
Visa allt om Specialtransport & Bärgningstjänst i Helsingborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 348 1 228 1 697 1 486 1 467 4 076 3 466 3 679 2 972 5 099
Övrig omsättning 269 630 320 317 232 355 378 311 377 961
Rörelseresultat (EBIT) -86 123 315 139 -284 -102 -283 68 -53 606
Resultat efter finansnetto -115 85 263 63 -376 -169 -246 -57 -237 551
Årets resultat -115 85 263 63 -376 -169 -1 -37 -129 264
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 939 1 102 1 445 1 482 1 522 1 979 2 024 1 894 1 971 1 156
Omsättningstillgångar 397 353 342 390 472 1 196 1 285 1 255 1 310 1 733
Tillgångar 1 336 1 455 1 787 1 872 1 993 3 175 3 309 3 149 3 280 2 889
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 610 725 641 378 315 691 859 860 897 1 127
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 246 273 381
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 470 484 755 802 799 937 1 075 1 213 1 306 668
Kortfristiga skulder 256 246 392 693 880 1 547 1 375 830 804 714
Skulder och eget kapital 1 336 1 455 1 787 1 872 1 993 3 175 3 309 3 149 3 280 2 889
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 204 125 154 188 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 269 377 335 298 136 414 524 202 325 1 453
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 92 119 120 101 86 296 318 185 275 609
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 1 617 1 858 2 017 1 803 1 699 4 431 3 844 3 990 3 349 6 060
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 3 3 2 3 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 348 1 228 1 697 1 486 1 467 1 359 1 155 1 840 991 850
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 375 467 466 402 221 280 289 271 264 381
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -64 140 352 179 -240 -58 -215 124 14 665
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,77% -27,64% 14,20% 1,30% -64,01% 17,60% -5,79% 23,79% -41,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,36% 8,52% 17,74% 7,48% -14,20% -3,21% -5,92% 2,22% -1,16% 21,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,31% 10,10% 18,68% 9,42% -19,29% -2,50% -5,65% 1,90% -1,28% 12,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,46% 8,71% -2,95% -20,39% -27,81% -8,61% -2,60% 11,55% 17,03% 19,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,66% 49,83% 35,87% 20,19% 15,81% 21,76% 25,96% 32,93% 33,34% 48,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,08% 143,50% 87,24% 56,28% 53,64% 77,31% 93,45% 151,20% 162,94% 242,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...