Visa allt om Alig Ventilation AB
Visa allt om Alig Ventilation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 55 406 48 891 42 686 36 335 33 412 41 155 44 787 36 964 43 363 36 508
Övrig omsättning 204 154 86 203 90 201 143 76 28 91
Rörelseresultat (EBIT) 7 716 5 606 5 064 4 054 3 451 6 066 5 353 5 122 4 880 4 805
Resultat efter finansnetto 7 757 5 758 5 079 4 245 3 577 6 055 5 470 5 393 4 621 4 644
Årets resultat 5 914 4 418 3 994 4 211 2 423 4 700 4 280 4 261 3 473 3 523
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 843 10 755 10 455 4 732 4 567 4 965 5 235 5 109 5 388 4 050
Omsättningstillgångar 19 607 16 363 15 943 20 690 21 706 19 856 18 971 18 233 14 251 12 025
Tillgångar 30 450 27 118 26 398 25 423 26 273 24 821 24 206 23 342 19 639 16 075
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 473 22 560 22 142 21 148 19 937 19 513 16 813 14 533 10 772 8 299
Obeskattade reserver 315 142 38 110 1 275 1 051 1 469 1 835 2 165 2 561
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568
Kortfristiga skulder 6 661 4 417 4 218 4 165 5 061 4 256 5 923 6 974 6 701 4 647
Skulder och eget kapital 30 450 27 118 26 398 25 423 26 273 24 821 24 206 23 342 19 639 16 075
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - 1 696 1 556 1 385 1 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 556 5 037 4 681 4 438 4 612 2 750 2 192 2 665 2 150
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 557 2 304 2 150 2 088 2 155 2 046 1 743 1 782 1 922
Utdelning till aktieägare 5 000 5 000 4 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 500 1 000
Omsättning 55 610 49 045 42 772 36 538 33 502 41 356 44 930 37 040 43 391 36 599
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 13 13 13 13 13 14 13 13 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 958 3 761 3 284 2 795 2 570 3 166 3 199 2 843 3 336 3 319
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 633 632 575 532 500 516 460 418 456 490
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 337 6 135 5 571 4 642 4 023 6 638 5 946 5 581 5 237 5 014
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,33% 14,54% 17,48% 8,75% -18,81% -8,11% 21,16% -14,76% 18,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,93% 21,26% 19,35% 16,70% 13,72% 25,02% 22,93% 23,97% 25,33% 30,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,25% 11,79% 11,97% 11,68% 10,79% 15,09% 12,39% 15,13% 11,47% 13,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,15% 37,87% 39,35% 36,90% 36,95% 36,76% 33,42% 35,48% 33,96% 35,25%
Rörelsekapital/omsättning 23,37% 24,43% 27,47% 45,48% 49,82% 37,91% 29,13% 30,46% 17,41% 20,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,89% 83,60% 83,99% 83,52% 79,46% 81,74% 73,93% 68,05% 62,79% 63,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 244,02% 294,25% 299,83% 418,18% 374,75% 399,91% 266,30% 215,79% 169,77% 212,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...