Visa allt om Västerland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 8 949 8 575 8 761 9 644 11 475 11 606 9 310 7 312 7 258 8 307
Övrig omsättning 74 163 294 216 191 218 658 213 192 165
Rörelseresultat (EBIT) 551 -303 -888 -301 1 978 1 990 716 -169 -190 673
Resultat efter finansnetto 306 -510 -1 020 -451 1 811 1 800 481 -592 -752 46
Årets resultat 1 203 23 18 29 624 615 174 77 31 44
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 253 25 547 27 639 30 924 32 980 35 006 35 641 35 295 37 112 38 904
Omsättningstillgångar 3 615 11 987 5 226 3 990 4 301 2 060 2 486 908 885 778
Tillgångar 35 867 37 534 32 865 34 915 37 281 37 067 38 127 36 202 37 997 39 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 545 2 342 2 320 2 302 2 393 3 169 2 674 2 620 2 663 2 752
Obeskattade reserver 20 870 22 100 22 750 23 800 24 300 23 300 22 300 22 050 22 750 23 555
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 100 11 200 5 350 6 150 7 350 8 350 10 150 9 650 10 750 11 600
Kortfristiga skulder 2 352 1 892 2 445 2 663 3 238 2 248 3 003 1 882 1 834 1 775
Skulder och eget kapital 35 867 37 534 32 865 34 915 37 281 37 067 38 127 36 202 37 997 39 682
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 951 817 1 021 1 086 1 031
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 515 338 401 430 436
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 120 1 400 120 120 120 120
Omsättning 9 023 8 738 9 055 9 860 11 666 11 824 9 968 7 525 7 450 8 472
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 2 2 0 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 237 2 144 2 190 3 215 5 738 5 803 - 3 656 3 629 4 154
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 701 709 689 831 990 930 - 853 808 774
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 954 1 745 1 160 1 725 4 005 4 028 2 570 1 647 1 626 2 489
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,36% -2,12% -9,16% -15,96% -1,13% 24,66% 27,32% 0,74% -12,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,54% -0,81% -2,70% -0,86% 5,31% 5,37% 1,88% -0,46% -0,49% 1,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,16% -3,53% -10,14% -3,12% 17,24% 17,15% 7,69% -2,27% -2,55% 8,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,11% 117,73% 31,74% 13,76% 9,26% -1,62% -5,55% -13,32% -13,08% -12,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,27% 52,17% 61,05% 59,76% 57,26% 57,58% 52,63% 54,75% 51,13% 50,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,70% 633,56% 213,74% 149,83% 132,83% 91,64% 82,78% 48,25% 48,26% 43,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!