Visa allt om Västerås Stadshus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12
Nettoomsättning 3 902 956
Övrig omsättning 111 367
Rörelseresultat (EBIT) 495 076
Resultat efter finansnetto 332 014
Årets resultat 248 690
Balansräkningar (tkr)
2017-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 15 781 079
Omsättningstillgångar 1 075 600
Tillgångar 16 856 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 244 626
Minoritetsintressen 245 793
Avsättningar (tkr) 908 135
Långfristiga skulder 8 584 086
Kortfristiga skulder 1 874 037
Skulder och eget kapital 16 856 679
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
Löner till styrelse & VD 7 794
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 443 581
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 196 345
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 4 014 323
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 904
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 317
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 722
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 228 866
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,18%
Rörelsekapital/omsättning -20,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,69%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 1 859 15 843 18 660 24 384 21 520 20 284 20 119 21 372 22 361
Övrig omsättning 800 1 707 16 227 17 425 16 490 16 048 16 435 1 802 1 559 715
Rörelseresultat (EBIT) -1 449 -10 995 -19 938 -11 801 -7 077 -6 440 -8 620 -23 069 -24 214 -22 622
Resultat efter finansnetto 52 728 -11 098 35 486 -11 996 -7 039 -6 389 -8 082 -22 973 -24 217 -22 547
Årets resultat 55 537 -4 35 486 -11 996 -7 039 -6 389 -8 082 -22 973 -24 217 -22 547
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 877 299 1 838 263 1 758 903 25 321 19 544 8 237 6 063 3 958 4 509 23 086
Omsättningstillgångar 51 225 72 680 60 905 6 851 7 307 21 818 33 728 38 616 27 094 36 862
Tillgångar 1 928 524 1 910 944 1 819 808 32 172 26 850 30 055 39 791 42 574 31 603 59 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 799 930 1 799 903 65 488 5 002 16 998 24 038 30 427 38 509 26 482 50 699
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 40 281 0 1 748 050 2 2 2 2 3 3 3
Kortfristiga skulder 88 313 111 040 6 271 27 168 9 850 6 016 9 362 4 062 5 118 9 246
Skulder och eget kapital 1 928 524 1 910 944 1 819 808 32 172 26 850 30 055 39 791 42 574 31 603 59 948
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 - 891 - 758 828 802 775 740 750
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 15 871 14 476 13 727 13 071 13 441 13 677 14 457 13 298
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 6 829 5 406 5 394 5 574 5 417 5 878 5 920 5 361
Utdelning till aktieägare 0 55 510 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 800 3 566 32 070 36 085 40 874 37 568 36 719 21 921 22 931 23 076
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 11 32 33 34 36 33 35 39 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 169 495 565 717 598 615 575 548 621
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 543 751 614 592 558 614 589 549 544
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 449 -10 118 -16 434 -8 778 -5 226 -4 958 -7 298 -21 791 -23 043 -21 588
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -88,27% -15,10% -23,47% 13,31% 6,09% 0,82% -5,86% -4,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -0,58% 1,95% -36,67% -26,13% -21,12% -20,31% -53,95% -76,56% -37,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -591,45% 224,54% -63,22% -28,77% -29,50% -39,83% -114,16% -113,21% -100,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 83,92% 91,76% 93,32% 88,40% 87,50% 88,98% 87,92% 88,26% 82,97%
Rörelsekapital/omsättning - -2 063,47% 344,85% -108,88% -10,43% 73,43% 120,12% 171,75% 102,83% 123,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,33% 94,19% 3,60% 15,55% 63,31% 79,98% 76,47% 90,45% 83,80% 84,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,00% 65,45% 956,42% 21,91% 64,22% 348,24% 351,79% 932,40% 509,63% 385,59%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...