Visa allt om LT Last & Grävmaskiner Aktiebolag
Visa allt om LT Last & Grävmaskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 21 947 24 243 25 485 28 300 31 993 32 350 28 382 32 405 30 021 32 093
Övrig omsättning 1 698 1 541 1 339 208 200 201 198 378 - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 702 7 595 5 142 5 552 7 598 9 671 4 211 8 841 5 607 8 802
Resultat efter finansnetto 5 756 7 749 5 400 5 888 7 966 9 807 4 231 9 023 5 938 8 918
Årets resultat 3 665 5 953 3 865 4 547 4 629 7 875 3 018 4 827 3 174 5 048
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 572 18 518 18 385 16 433 17 890 16 655 18 934 18 421 14 850 13 127
Omsättningstillgångar 29 482 27 708 23 406 23 275 20 930 19 288 13 093 13 962 12 785 14 049
Tillgångar 49 055 46 226 41 791 39 708 38 820 35 943 32 027 32 383 27 635 27 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 895 29 330 25 477 23 712 21 265 18 735 13 160 14 542 11 715 11 541
Obeskattade reserver 12 559 11 517 11 421 11 017 11 349 9 703 10 636 10 590 8 354 6 875
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 600 5 378 4 893 4 979 6 206 7 505 8 231 7 251 7 566 8 760
Skulder och eget kapital 49 055 46 226 41 791 39 708 38 820 35 943 32 027 32 383 27 635 27 176
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 540 1 920 1 729 1 651 1 796
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 360 - 930 208
Löner till övriga anställda 4 824 4 497 4 842 5 069 5 927 4 595 4 737 4 695 4 491 4 130
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 321 1 044 1 357 1 552 1 835 1 842 2 002 2 491 2 133 2 299
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 3 000
Omsättning 23 645 25 784 26 824 28 508 32 193 32 551 28 580 32 783 30 021 32 093
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 13 14 17 18 18 19 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 829 2 020 1 960 2 021 1 882 1 797 1 577 1 706 1 668 1 783
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 536 460 480 478 444 434 473 461 455 454
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 459 11 255 8 416 9 767 12 143 14 215 8 712 12 825 8 976 11 849
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,47% -4,87% -9,95% -11,54% -1,10% 13,98% -12,41% 7,94% -6,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,74% 16,77% 12,93% 14,84% 20,53% 27,30% 13,22% 27,89% 21,50% 32,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,25% 31,97% 21,20% 20,83% 24,91% 30,33% 14,92% 27,87% 19,79% 27,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,09% 70,92% 60,55% 61,91% 67,33% 74,01% 67,70% 72,34% 63,48% 67,44%
Rörelsekapital/omsättning 108,82% 92,11% 72,64% 64,65% 46,02% 36,42% 17,13% 20,71% 17,38% 16,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,95% 82,88% 82,28% 80,16% 76,32% 72,02% 65,57% 68,45% 64,16% 60,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 526,46% 515,21% 474,27% 448,62% 337,25% 257,00% 159,07% 192,55% 168,98% 160,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...