Visa allt om Svea Ekonomi AB
Visa allt om Svea Ekonomi AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 496 043 2 124 374 1 931 627 1 657 835 1 364 359 1 220 720 1 081 408 899 978 822 139 724 515
Övrig omsättning 55 192 27 437 26 284 30 583 14 995 10 842 10 496 8 059 6 844 7 830
Rörelseresultat (EBIT) 785 593 465 741 385 067 325 905 195 431 206 834 191 955 142 847 124 245 70 750
Resultat efter finansnetto 785 593 465 741 385 067 325 905 195 431 206 834 191 955 142 847 124 245 70 750
Årets resultat 650 450 356 506 285 808 231 167 142 912 150 792 142 284 117 954 87 071 38 906
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 229 827 242 571 255 210 325 315 266 461 176 096 124 791 3 953 907 3 562 338 167 624
Omsättningstillgångar 15 494 612 12 227 052 9 513 338 8 820 278 6 601 348 5 851 536 5 051 119 671 939 533 859 2 983 483
Tillgångar 15 724 439 12 469 623 9 768 548 9 145 593 6 867 809 6 027 632 5 175 910 4 625 846 4 096 197 3 151 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 111 953 1 665 753 1 386 114 1 099 425 910 726 853 466 636 959 540 890 425 738 326 466
Minoritetsintressen 50 251 0 0 5 567 0 11 765 6 354 3 501 0 0
Avsättningar (tkr) 0 119 195 65 771 35 215 28 380 0 5 510 18 111 9 856 0
Långfristiga skulder 298 881 273 127 272 374 75 000 634 492 91 353 46 892 478 151 77 215 30 000
Kortfristiga skulder 13 263 354 10 411 548 8 044 289 7 930 386 5 283 468 5 071 048 4 480 195 3 585 193 3 583 388 2 794 641
Skulder och eget kapital 15 724 439 12 469 623 9 768 548 9 145 593 6 867 809 6 027 632 5 175 910 4 625 846 4 096 197 3 151 107
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 43 282 37 366 34 233 - 14 722 13 248 19 654 17 971 17 398 8 932
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 426 833 124 417 351 521 342 787 266 212 234 215 205 813 172 220 162 165 133 183
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 153 081 56 591 125 521 105 481 87 877 74 307 65 608 54 071 52 201 45 292
Utdelning till aktieägare 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 551 235 2 151 811 1 957 911 1 688 418 1 379 354 1 231 562 1 091 904 908 037 828 983 732 345
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 033 980 916 839 656 620 543 475 447 390
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 416 2 168 2 109 1 976 2 080 1 969 1 992 1 895 1 839 1 858
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 639 1 356 594 560 590 576 565 547 543 505
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 785 593 522 556 467 444 363 134 222 050 227 671 206 698 153 339 167 638 91 709
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,50% 9,98% 16,52% 21,51% 11,77% 12,88% 20,16% 9,47% 13,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,00% 3,74% 3,94% 3,56% 2,85% 3,43% 3,71% 3,09% 3,03% 2,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,47% 21,92% 19,93% 19,66% 14,32% 16,94% 17,75% 15,87% 15,11% 9,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 89,39% 85,46% 76,05% 53,68% 96,59% 63,94% 52,79% -323,70% -370,93% 26,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,43% 13,36% 14,19% 12,02% 13,38% 14,16% 12,31% 11,69% 10,39% 10,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,82% 117,44% 118,26% 111,22% 124,94% 115,39% 112,74% 18,74% 14,90% 106,76%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 907 795 1 490 930 1 297 829 1 291 753 906 061 771 341 513 434 487 843 459 197 478 962
Övrig omsättning 233 696 199 264 204 366 192 089 189 957 175 764 155 242 138 601 130 355 131 580
Rörelseresultat (EBIT) 548 294 477 857 427 017 519 626 267 131 208 976 223 871 119 458 144 531 120 023
Resultat efter finansnetto 548 294 477 857 427 017 519 626 267 131 208 976 223 871 119 458 144 531 120 023
Årets resultat 340 680 306 562 322 890 212 230 129 938 112 283 111 158 109 483 129 992 119 209
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 986 218 937 858 752 725 639 365 520 556 402 248 394 968 376 772 328 943 150 403
Omsättningstillgångar 13 037 497 10 935 820 8 642 129 8 172 540 6 034 872 5 236 942 4 634 738 4 120 208 3 662 948 2 995 912
Tillgångar 15 023 715 11 873 678 9 394 854 8 811 905 6 555 428 5 639 190 5 029 706 4 496 980 3 991 891 3 146 315
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 785 168 1 596 270 1 358 227 1 009 405 858 294 774 867 634 200 565 206 464 625 345 711
Obeskattade reserver 310 000 146 000 34 000 38 000 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 57 642 76 552 54 646 21 192 20 413 19 874 5 510 18 111 9 856 0
Långfristiga skulder 780 093 615 853 272 374 122 375 49 442 20 000 0 479 151 77 215 30 000
Kortfristiga skulder 12 090 812 9 439 003 7 675 607 7 620 931 5 627 279 4 824 449 4 389 996 3 434 512 3 440 195 2 770 604
Skulder och eget kapital 15 023 715 11 873 678 9 394 854 8 811 905 6 555 428 5 639 190 5 029 706 4 496 980 3 991 891 3 146 315
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 27 482 23 894 21 052 - 4 043 3 937 3 598 3 337 3 247 3 199
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 255 034 141 111 190 092 193 750 167 927 152 616 128 783 97 505 113 126 98 419
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Sociala kostnader 101 622 90 133 78 607 81 705 63 655 53 205 47 101 41 790 40 912 37 225
Utdelning till aktieägare 50 000 50 000 50 000 25 000 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000 10 000
Omsättning 2 141 491 1 690 194 1 502 195 1 483 842 1 096 018 947 105 668 676 626 444 589 552 610 542
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 553 504 455 432 411 382 338 312 300 283
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 450 2 958 2 852 2 990 2 205 2 019 1 519 1 564 1 531 1 692
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 742 706 695 648 602 596 564 564 548 514
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 729 674 627 217 545 661 594 250 267 131 240 879 243 091 130 085 158 711 132 576
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,96% 14,88% 0,47% 42,57% 17,47% 50,23% 5,25% 6,24% -4,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,65% 4,02% 4,55% 5,90% 4,07% 3,71% 4,45% 2,66% 3,62% 3,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,74% 32,05% 32,90% 40,23% 29,48% 27,09% 43,60% 24,49% 31,47% 25,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,62% 100,39% 74,47% 42,70% 44,99% 53,48% 47,67% 140,56% 48,51% 47,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,49% 14,40% 14,74% 11,79% 13,09% 13,74% 12,61% 12,57% 11,64% 10,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,83% 115,86% 112,59% 107,24% 107,24% 108,55% 105,57% 119,96% 106,48% 108,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...