Visa allt om Svea Ekonomi AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3 461 184 1 506 540 2 496 043 2 124 374 1 931 627 1 657 835 1 364 359 1 220 720 1 081 408 899 978
Övrig omsättning 54 611 1 343 150 55 192 27 437 26 284 30 583 14 995 10 842 10 496 8 059
Rörelseresultat (EBIT) 610 928 440 419 785 593 465 741 385 067 325 905 195 431 206 834 191 955 142 847
Resultat efter finansnetto 610 928 440 419 785 593 465 741 385 067 325 905 195 431 206 834 191 955 142 847
Årets resultat 479 134 344 531 650 450 356 506 285 808 231 167 142 912 150 792 142 284 117 954
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 698 886 19 529 395 229 827 242 571 255 210 325 315 266 461 176 096 124 791 3 953 907
Omsättningstillgångar 3 291 391 283 676 15 494 612 12 227 052 9 513 338 8 820 278 6 601 348 5 851 536 5 051 119 671 939
Tillgångar 25 990 277 19 813 071 15 724 439 12 469 623 9 768 548 9 145 593 6 867 809 6 027 632 5 175 910 4 625 846
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 731 635 2 319 365 2 111 953 1 665 753 1 386 114 1 099 425 910 726 853 466 636 959 540 890
Minoritetsintressen 20 261 24 887 50 251 0 0 5 567 0 11 765 6 354 3 501
Avsättningar (tkr) 0 0 0 119 195 65 771 35 215 28 380 0 5 510 18 111
Långfristiga skulder 21 170 707 16 137 449 298 881 273 127 272 374 75 000 634 492 91 353 46 892 478 151
Kortfristiga skulder 2 067 674 1 331 370 13 263 354 10 411 548 8 044 289 7 930 386 5 283 468 5 071 048 4 480 195 3 585 193
Skulder och eget kapital 25 990 277 19 813 071 15 724 439 12 469 623 9 768 548 9 145 593 6 867 809 6 027 632 5 175 910 4 625 846
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 71 244 53 774 43 282 37 366 34 233 - 14 722 13 248 19 654 17 971
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 585 526 544 339 426 833 124 417 351 521 342 787 266 212 234 215 205 813 172 220
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 202 173 0 153 081 56 591 125 521 105 481 87 877 74 307 65 608 54 071
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0
Omsättning 3 515 795 2 849 690 2 551 235 2 151 811 1 957 911 1 688 418 1 379 354 1 231 562 1 091 904 908 037
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 937 1 900 1 033 980 916 839 656 620 543 475
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 787 793 2 416 2 168 2 109 1 976 2 080 1 969 1 992 1 895
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 459 448 639 1 356 594 560 590 576 565 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 171 053 483 202 785 593 522 556 467 444 363 134 222 050 227 671 206 698 153 339
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 129,74% -39,64% 17,50% 9,98% 16,52% 21,51% 11,77% 12,88% 20,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,35% 2,22% 5,00% 3,74% 3,94% 3,56% 2,85% 3,43% 3,71% 3,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,65% 29,23% 31,47% 21,92% 19,93% 19,66% 14,32% 16,94% 17,75% 15,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 35,36% -69,54% 89,39% 85,46% 76,05% 53,68% 96,59% 63,94% 52,79% -323,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,51% 11,71% 13,43% 13,36% 14,19% 12,02% 13,38% 14,16% 12,31% 11,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,75% 21,31% 116,82% 117,44% 118,26% 111,22% 124,94% 115,39% 112,74% 18,74%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 2 500 032 1 902 963 1 907 795 1 490 930 1 297 829 1 291 753 906 061 771 341 513 434 487 843
Övrig omsättning 236 515 243 885 233 696 199 264 204 366 192 089 189 957 175 764 155 242 138 601
Rörelseresultat (EBIT) 545 227 767 238 548 294 477 857 427 017 519 626 267 131 208 976 223 871 119 458
Resultat efter finansnetto 545 227 410 395 548 294 477 857 427 017 519 626 267 131 208 976 223 871 119 458
Årets resultat 767 415 321 073 340 680 306 562 322 890 212 230 129 938 112 283 111 158 109 483
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 376 365 2 562 987 1 986 218 937 858 752 725 639 365 520 556 402 248 394 968 376 772
Omsättningstillgångar 23 431 094 16 441 069 13 037 497 10 935 820 8 642 129 8 172 540 6 034 872 5 236 942 4 634 738 4 120 208
Tillgångar 24 807 459 19 004 056 15 023 715 11 873 678 9 394 854 8 811 905 6 555 428 5 639 190 5 029 706 4 496 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 661 847 1 972 112 1 785 168 1 596 270 1 358 227 1 009 405 858 294 774 867 634 200 565 206
Obeskattade reserver 0 0 310 000 146 000 34 000 38 000 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 57 642 76 552 54 646 21 192 20 413 19 874 5 510 18 111
Långfristiga skulder 0 0 780 093 615 853 272 374 122 375 49 442 20 000 0 479 151
Kortfristiga skulder 22 145 612 17 031 944 12 090 812 9 439 003 7 675 607 7 620 931 5 627 279 4 824 449 4 389 996 3 434 512
Skulder och eget kapital 24 807 459 19 004 056 15 023 715 11 873 678 9 394 854 8 811 905 6 555 428 5 639 190 5 029 706 4 496 980
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 36 121 31 933 27 482 23 894 21 052 - 4 043 3 937 3 598 3 337
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 329 116 293 235 255 034 141 111 190 092 193 750 167 927 152 616 128 783 97 505
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 136 278 3 080 101 622 90 133 78 607 81 705 63 655 53 205 47 101 41 790
Utdelning till aktieägare 0 50 000 50 000 50 000 50 000 25 000 20 000 20 000 20 000 10 000
Omsättning 2 736 547 2 146 848 2 141 491 1 690 194 1 502 195 1 483 842 1 096 018 947 105 668 676 626 444
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 659 595 553 504 455 432 411 382 338 312
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 794 3 198 3 450 2 958 2 852 2 990 2 205 2 019 1 519 1 564
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 795 815 742 706 695 648 602 596 564 564
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 787 766 989 508 729 674 627 217 545 661 594 250 267 131 240 879 243 091 130 085
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,38% -0,25% 27,96% 14,88% 0,47% 42,57% 17,47% 50,23% 5,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,20% 4,04% 3,65% 4,02% 4,55% 5,90% 4,07% 3,71% 4,45% 2,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,81% 40,32% 28,74% 32,05% 32,90% 40,23% 29,48% 27,09% 43,60% 24,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 51,42% -31,05% 49,62% 100,39% 74,47% 42,70% 44,99% 53,48% 47,67% 140,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,73% 10,38% 13,49% 14,40% 14,74% 11,79% 13,09% 13,74% 12,61% 12,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,80% 96,53% 107,83% 115,86% 112,59% 107,24% 107,24% 108,55% 105,57% 119,96%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...