Visa allt om Sovstugan Fastigheter Aktiebolag
Visa allt om Sovstugan Fastigheter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 524 2 524 2 688 3 125 3 025 3 062 6 096 7 899 7 648 7 115
Övrig omsättning 4 2 13 3 4 3 72 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 467 -553 -360 -1 127 -252 -844 -1 163 2 344 2 115 419
Resultat efter finansnetto 362 23 14 118 -1 357 -426 -970 16 464 -204 -130 -1 303
Årets resultat 362 23 14 551 -1 303 -432 -905 16 551 28 -60 -1 303
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 288 16 270 16 952 28 938 28 447 24 216 24 836 60 460 61 707 63 476
Omsättningstillgångar 721 1 039 19 965 383 347 1 721 2 132 1 523 1 327 788
Tillgångar 25 009 17 309 36 917 29 321 28 794 25 937 26 968 61 983 63 034 64 265
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 704 9 342 33 025 18 773 20 077 20 709 21 651 5 100 5 073 5 133
Obeskattade reserver 0 0 1 794 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 2 227 2 281 2 347 2 412 2 499 2 730 2 800
Långfristiga skulder 14 745 7 442 1 189 7 503 5 527 2 366 2 165 52 290 53 129 54 003
Kortfristiga skulder 560 524 909 818 909 516 740 2 095 2 103 2 329
Skulder och eget kapital 25 009 17 309 36 917 29 321 28 794 25 937 26 968 61 983 63 034 64 265
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 756 746 1 008 730 698 688
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 581 1 186 1 320 1 211 235 507 911 734 714 771
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 164 332 413 368 397 446 641 510 485 485
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 37 0 0 0
Omsättning 2 528 2 526 2 701 3 128 3 029 3 065 6 168 7 899 7 648 7 115
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 4 4 4 4 4 4 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 262 631 672 781 756 766 1 524 1 580 1 530 1 186
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 393 368 401 359 378 384 585 363 353 327
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 949 -71 121 -511 366 -229 -334 3 618 3 384 1 447
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% -6,10% -13,98% 3,31% -1,21% -49,77% - 3,28% 7,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,91% 0,40% 38,56% -3,82% -0,83% -3,25% 62,92% 3,81% 3,39% 0,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,90% 2,73% 529,54% -35,87% -7,87% -27,50% 278,33% 29,93% 27,94% 6,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,38% 20,40% 708,93% -13,92% -18,58% 39,35% 22,83% -7,24% -10,15% -21,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,80% 53,97% 93,25% 64,03% 69,73% 79,84% 80,28% 8,23% 8,05% 7,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,75% 198,28% 2 196,37% 46,82% 38,17% 333,53% 288,11% 72,70% 63,10% 33,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...