Visa allt om Högsbo Plattsättning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 71 313 63 962 31 888 61 355 31 937 30 680 39 495 36 499 44 407 52 258
Övrig omsättning 624 76 2 4 119 14 79 0 5 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 375 5 993 534 2 967 1 141 419 228 33 272 630
Resultat efter finansnetto 3 583 5 986 806 2 912 1 106 448 325 807 159 48
Årets resultat 447 687 293 432 589 207 128 739 67 -106
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 924 1 124 1 298 1 450 756 4 421 4 059 3 670 3 422
Omsättningstillgångar 17 711 13 770 8 854 11 132 9 693 10 368 5 058 7 084 6 947 10 410
Tillgångar 17 712 14 694 9 978 12 430 11 142 11 124 9 479 11 143 10 617 13 832
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 502 4 555 3 868 3 575 3 742 3 753 4 146 4 818 4 079 4 012
Obeskattade reserver 1 260 1 229 969 925 665 355 215 96 56 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 33 33 33 33 33
Långfristiga skulder 0 0 0 0 16 0 1 540 2 672 812 3 273
Kortfristiga skulder 12 949 8 910 5 141 7 930 6 719 6 983 3 545 3 524 5 638 6 514
Skulder och eget kapital 17 712 14 694 9 978 12 430 11 142 11 124 9 479 11 143 10 617 13 832
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 6 083 5 524 6 017 6 859
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 2 373 2 030 2 298 2 641
Utdelning till aktieägare 0 1 500 0 0 600 600 600 800 0 0
Omsättning 71 937 64 038 31 890 61 359 32 056 30 694 39 574 36 499 44 412 52 258
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 17 17 17 13 12 15 16 17 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 195 3 762 1 876 3 609 2 457 2 557 2 633 2 281 2 612 2 272
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 660 578 596 634 547 575 598 505 520 438
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 375 5 993 534 2 967 1 141 419 228 33 272 630
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,49% 100,58% -48,03% 92,11% 4,10% -22,32% 8,21% -17,81% -15,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,25% 40,79% 8,23% 23,88% 10,51% 4,83% 3,81% 8,29% 3,82% 5,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,03% 9,37% 2,57% 4,84% 3,67% 1,75% 0,91% 2,53% 0,91% 1,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,35% 31,20% 39,96% 27,60% 34,16% 32,31% 51,95% 65,91% 64,01% 70,71%
Rörelsekapital/omsättning 6,68% 7,60% 11,64% 5,22% 9,31% 11,03% 3,83% 9,75% 2,95% 7,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,32% 37,52% 46,34% 34,57% 38,24% 36,23% 45,51% 43,91% 38,83% 29,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,78% 154,55% 135,75% 132,62% 131,30% 135,94% 122,65% 178,77% 103,67% 135,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!