Visa allt om Slutplattan GUBLI 99930 AB
Visa allt om Slutplattan GUBLI 99930 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 543 928 1 022 566 1 028 1 170 2 622 4 101 4 279 3 444
Övrig omsättning - - - - - - 2 299 11 55 44
Rörelseresultat (EBIT) -74 -17 -99 -238 -423 -464 1 737 158 115 498
Resultat efter finansnetto -78 -21 -103 -242 -427 -460 1 725 118 75 474
Årets resultat -78 -21 -103 -242 -159 2 977 37 6 229
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 9 36 78 121 795 762 597
Omsättningstillgångar 324 452 429 489 795 1 126 2 989 1 124 1 800 1 565
Tillgångar 324 452 431 496 831 1 205 3 110 1 919 2 562 2 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 195 273 294 397 639 798 1 596 619 582 577
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 268 735 337 275 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 138 373 159
Kortfristiga skulder 130 180 137 99 192 139 779 826 1 332 1 216
Skulder och eget kapital 324 452 431 496 831 1 205 3 110 1 919 2 562 2 162
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 544 544 424 360 324 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 260 367 384 373 0 0 64 236 242 173
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 124 144 151 135 145 136 151 257 182 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0
Omsättning 543 928 1 022 566 1 028 1 170 4 921 4 112 4 334 3 488
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 543 928 1 022 566 514 585 1 311 1 367 1 426 1 148
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 391 511 537 509 345 340 329 292 256 204
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -74 -15 -94 -209 -381 -421 1 786 308 238 577
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -41,49% -9,20% 80,57% -44,94% -12,14% -55,38% -36,06% -4,16% 24,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -22,84% -3,76% -22,97% -47,98% -50,54% -37,76% 56,11% 8,23% 4,49% 23,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -13,63% -1,83% -9,69% -42,05% -40,86% -38,89% 66,55% 3,85% 2,69% 14,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,22% 58,08% 49,02% 62,01% 45,14% 30,94% 21,82% 38,58% 32,11% 41,32%
Rörelsekapital/omsättning 35,73% 29,31% 28,57% 68,90% 58,66% 84,36% 84,29% 7,27% 10,94% 10,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,19% 60,40% 68,21% 80,04% 76,90% 82,62% 68,74% 44,90% 30,44% 33,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,38% 174,44% 232,85% 345,45% 335,94% 650,36% 379,85% 27,48% 32,58% 62,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...