Visa allt om Gävle Byggmarknad AB
Visa allt om Gävle Byggmarknad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 049 7 015 7 978 8 456 7 995 9 274 9 414 9 226 11 213 9 047
Övrig omsättning 381 359 - - - - - - - 720
Rörelseresultat (EBIT) 435 523 700 516 818 1 397 1 016 1 107 1 264 -32
Resultat efter finansnetto 75 162 302 107 326 855 435 578 626 -119
Årets resultat 152 200 277 79 259 465 253 309 336 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 646 8 536 8 471 8 508 8 684 8 884 9 256 9 389 9 905 10 191
Omsättningstillgångar 4 449 4 590 5 023 5 046 5 310 5 177 5 430 4 664 4 636 4 991
Tillgångar 13 095 13 126 13 494 13 554 13 993 14 061 14 686 14 053 14 542 15 181
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 778 3 825 3 825 3 548 3 468 3 210 2 744 2 691 2 467 2 164
Obeskattade reserver 509 633 714 772 772 803 586 502 352 196
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 651 6 620 6 635 7 181 7 623 7 976 8 582 8 614 9 614 9 841
Kortfristiga skulder 2 158 2 048 2 320 2 053 2 130 2 071 2 773 2 246 2 108 2 981
Skulder och eget kapital 13 095 13 126 13 494 13 554 13 993 14 061 14 686 14 053 14 542 15 181
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 115 80 105 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 405 384 491 391 430 297 334 947 1 612
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 196 150 230 174 184 178 190 323 584
Utdelning till aktieägare 150 200 200 0 0 0 0 200 100 33
Omsättning 7 430 7 374 7 978 8 456 7 995 9 274 9 414 9 226 11 213 9 767
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 5 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 525 3 508 3 989 4 228 3 998 4 637 4 707 4 613 2 243 1 292
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 412 305 278 362 278 308 296 303 205 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 025 1 116 1 206 941 1 258 1 930 1 556 1 623 1 956 193
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,48% -12,07% -5,65% 5,77% -13,79% -1,49% 2,04% -17,72% 23,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,32% 3,98% 5,19% 3,81% 5,85% 9,94% 6,92% 7,94% 8,73% -0,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,17% 7,46% 8,77% 6,10% 10,23% 15,06% 10,80% 12,10% 11,33% -0,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,68% 39,56% 33,38% 32,78% 36,62% 41,68% 28,47% 34,52% 35,88% 19,34%
Rörelsekapital/omsättning 32,50% 36,24% 33,88% 35,39% 39,77% 33,49% 28,22% 26,21% 22,55% 22,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,88% 32,90% 32,47% 30,62% 28,85% 27,04% 21,63% 21,78% 18,71% 15,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13,07% 7,67% 10,60% 11,25% 21,17% 17,96% 16,88% 14,65% 14,61% 18,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...