Visa allt om Tupelo AB
Visa allt om Tupelo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 013 878 716 1 191 1 415 1 121 1 064 889 915 1 028
Övrig omsättning 17 20 2 8 3 3 - 6 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 9 13 -236 92 43 84 73 34 101 130
Resultat efter finansnetto 9 16 -189 94 48 79 84 38 83 132
Årets resultat 9 16 -153 53 26 53 60 27 52 93
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 14 18 23 5 12 40 48
Omsättningstillgångar 269 259 268 539 694 609 488 410 404 491
Tillgångar 269 259 273 552 712 632 493 422 444 540
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 160 144 337 374 348 295 235 258 255
Obeskattade reserver 0 0 0 36 12 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 99 99 129 179 326 284 198 187 186 284
Skulder och eget kapital 269 259 273 552 712 632 493 422 444 540
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 351 323 336 405
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 410 400 490 631 451 27 56 24 27
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 142 143 168 213 142 120 117 117 130
Utdelning till aktieägare 0 0 0 40 30 0 0 0 50 50
Omsättning 1 030 898 718 1 199 1 418 1 124 1 064 895 916 1 028
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 013 439 358 596 708 1 121 1 064 889 915 1 028
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 696 299 301 353 464 646 564 565 539 646
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 18 -231 97 48 94 80 41 109 139
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,38% 22,63% -39,88% -15,83% 26,23% 5,36% 19,69% -2,84% -10,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,35% 6,18% -67,77% 17,03% 7,72% 14,40% 17,24% 10,43% 23,65% 24,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,89% 1,82% -25,84% 7,89% 3,89% 8,12% 7,99% 4,95% 11,48% 12,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,32% 95,44% 95,53% 97,90% 98,59% 97,59% 97,84% 97,08% 98,58% 98,64%
Rörelsekapital/omsättning 16,78% 18,22% 19,41% 30,23% 26,01% 28,99% 27,26% 25,08% 23,83% 20,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,83% 61,78% 52,75% 66,14% 53,77% 55,06% 59,84% 55,69% 58,11% 47,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 271,72% 261,62% 207,75% 301,12% 212,88% 214,44% 246,46% 219,25% 217,20% 172,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...