Visa allt om Millesons Handelsträdgård AB
Visa allt om Millesons Handelsträdgård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Nettoomsättning 13 850 13 520 9 725 13 210 13 110 13 517 13 792 13 139 15 574 12 943
Övrig omsättning 6 39 - 95 47 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -660 480 62 -105 221 352 107 161 -229 179
Resultat efter finansnetto -691 451 42 -144 185 292 27 117 -329 156
Årets resultat -581 264 42 -144 132 243 27 121 -329 108
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 128 151 146 296 166 29 69 89 433
Omsättningstillgångar 2 682 1 974 2 135 1 950 2 331 2 681 2 558 2 384 2 213 2 109
Tillgångar 2 760 2 102 2 286 2 096 2 627 2 847 2 587 2 453 2 302 2 542
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 282 608 344 302 461 514 271 244 122 451
Obeskattade reserver 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 798 292 644 62 443 589 722 526 534 524
Kortfristiga skulder 1 680 1 092 1 297 1 733 1 724 1 745 1 594 1 683 1 646 1 567
Skulder och eget kapital 2 760 2 102 2 286 2 096 2 627 2 847 2 587 2 453 2 302 2 542
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 588 686 473 402 393 452 478
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 881 2 468 2 051 2 121 1 939 1 937 1 993 1 791 2 674 2 145
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 986 677 647 899 833 836 907 738 1 224 923
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 856 13 559 9 725 13 305 13 157 13 517 13 792 13 139 15 574 12 943
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 9 8 8 7 7 7 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 308 1 931 1 081 1 651 1 639 1 931 1 970 1 877 1 730 1 294
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 652 466 297 456 436 448 464 427 493 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -609 528 89 -51 276 385 127 181 -200 270
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,44% 39,02% -26,38% 0,76% -3,01% -1,99% 4,97% -15,64% 20,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -23,91% 22,88% 2,76% -5,01% 8,45% 12,36% 4,14% 6,56% -9,95% 7,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,77% 3,56% 0,65% -0,79% 1,69% 2,60% 0,78% 1,23% -1,47% 1,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,66% 47,20% 45,29% 43,31% 44,29% 41,90% 42,81% 41,83% 44,08% 43,33%
Rörelsekapital/omsättning 7,23% 6,52% 8,62% 1,64% 4,63% 6,92% 6,99% 5,34% 3,64% 4,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,22% 33,01% 15,05% 14,41% 17,55% 18,05% 10,48% 9,95% 5,30% 17,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,13% 36,45% 38,70% 19,33% 21,23% 31,17% 20,95% 25,01% 19,68% 14,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...