Visa allt om Guldsmed Kalling Aktiebolag
Visa allt om Guldsmed Kalling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 8 362 9 059 8 678 10 383 13 200 11 297 8 520 7 927 7 932 7 584
Övrig omsättning 92 104 13 18 17 37 9 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 262 812 571 1 270 2 278 2 293 1 754 1 405 1 173 1 025
Resultat efter finansnetto 260 877 605 1 259 2 273 2 296 1 744 1 390 1 171 984
Årets resultat 560 616 697 800 1 317 1 298 949 775 665 549
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 397 1 061 1 138 1 581 1 602 86 51 56 118 159
Omsättningstillgångar 7 762 7 538 6 713 6 637 6 918 7 915 6 252 5 040 4 363 4 179
Tillgångar 8 159 8 599 7 851 8 218 8 520 8 001 6 303 5 096 4 480 4 338
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 589 4 430 3 813 3 716 3 916 3 398 2 900 1 952 1 776 1 512
Obeskattade reserver 2 103 2 585 2 520 2 836 2 700 2 241 1 731 1 302 1 007 778
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Kortfristiga skulder 1 467 1 585 1 517 1 666 1 904 2 361 1 671 1 842 1 697 1 778
Skulder och eget kapital 8 159 8 599 7 851 8 218 8 520 8 001 6 303 5 096 4 480 4 338
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 808 778 776 765 749 714
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 154 144 144 144 144 127
Löner till övriga anställda 2 028 2 215 2 161 1 969 1 224 1 121 1 176 1 067 1 020 1 023
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 996 1 005 1 000 939 958 957 965 922 942 435
Utdelning till aktieägare 500 400 0 0 0 0 0 0 600 400
Omsättning 8 454 9 163 8 691 10 401 13 217 11 334 8 529 7 927 7 932 7 584
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 195 1 294 1 240 1 483 1 886 1 614 1 217 1 321 1 322 1 264
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 444 470 462 425 437 419 422 473 468 471
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 389 913 618 1 291 2 299 2 323 1 782 1 467 1 230 1 083
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,69% 4,39% -16,42% -21,34% 16,85% 32,59% 7,48% -0,06% 4,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,21% 10,20% 7,73% 15,45% 26,92% 28,98% 27,83% 27,77% 26,52% 23,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,13% 9,68% 6,99% 12,23% 17,38% 20,53% 20,59% 17,85% 14,98% 13,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,38% 61,57% 59,91% 55,50% 51,23% 58,71% 71,50% 71,20% 68,53% 66,96%
Rörelsekapital/omsättning 75,28% 65,71% 59,88% 47,88% 37,98% 49,16% 53,77% 40,34% 33,61% 31,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,35% 74,97% 73,60% 70,65% 69,32% 63,11% 66,25% 56,70% 55,83% 47,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,17% 137,48% 101,52% 87,45% 98,42% 125,75% 152,12% 102,17% 77,78% 78,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...