Visa allt om Aktiebolaget Sven Jeppsson Holding
Visa allt om Aktiebolaget Sven Jeppsson Holding

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Nettoomsättning 334 658 326 954 348 651 355 120 326 442 290 928 339 651 332 993 307 807 273 429
Övrig omsättning 56 63 106 601 1 824 2 148 2 759 3 108 1 599 4 576
Rörelseresultat (EBIT) 17 879 5 089 13 287 14 065 16 874 12 150 13 077 17 192 18 045 23 166
Resultat efter finansnetto 19 367 7 763 14 123 15 173 17 545 12 919 14 519 18 351 26 087 22 212
Årets resultat 14 418 4 996 9 796 10 735 12 017 9 225 10 003 13 192 20 835 15 910
Balansräkningar (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 122 448 111 991 116 762 118 974 101 004 95 207 100 265 101 042 95 179 107 361
Omsättningstillgångar 94 558 96 297 89 648 98 457 106 119 102 970 104 283 91 138 88 628 85 893
Tillgångar 217 006 208 288 206 410 217 431 207 123 198 177 204 548 192 180 183 807 193 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 016 132 848 135 598 130 800 120 064 122 599 113 336 102 966 89 774 80 340
Minoritetsintressen 6 500 6 500 6 800 6 700 6 600 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 10 802 9 548 10 426 10 333 10 551 11 086 11 889 12 551 13 196 17 850
Långfristiga skulder 10 903 11 216 9 421 14 667 12 711 17 754 19 254 17 734 21 055 42 413
Kortfristiga skulder 47 785 48 176 44 165 54 931 57 197 46 738 60 069 58 929 59 782 52 651
Skulder och eget kapital 217 006 208 288 206 410 217 431 207 123 198 177 204 548 192 180 183 807 193 254
Löner & utdelning (tkr)
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
2005-04
Löner till styrelse & VD 943 952 922 780 1 527 711 783 723 960 1 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 36 822 36 698 34 519 35 205 32 314 31 476 30 763 28 536 27 485 26 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 902 13 657 13 356 15 123 13 258 13 341 13 190 12 195 12 104 13 208
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 334 714 327 017 348 757 355 721 328 266 293 076 342 410 336 101 309 406 278 005
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 110 113 112 116 106 103 101 99 105 100
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 042 2 893 3 113 3 061 3 080 2 825 3 363 3 364 2 932 2 734
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 484 467 452 456 460 464 471 436 401 420
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 52 920 43 302 52 266 49 076 44 600 38 526 39 447 42 834 41 740 44 703
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,36% -6,22% -1,82% 8,79% 12,21% -14,35% 2,00% 8,18% 12,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,09% 3,87% 7,10% 7,18% 8,56% 7,04% 7,38% 10,14% 15,24% 13,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,89% 2,47% 4,20% 4,39% 5,43% 4,80% 4,45% 5,85% 9,10% 9,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,28% 37,03% 35,83% 35,29% 33,89% 35,41% 31,38% 31,94% 32,45% 36,06%
Rörelsekapital/omsättning 13,98% 14,72% 13,05% 12,26% 14,99% 19,33% 13,02% 9,67% 9,37% 12,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,98% 63,78% 65,69% 60,16% 57,97% 61,86% 55,41% 53,58% 48,84% 41,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,59% 123,92% 131,58% 123,17% 141,60% 159,54% 119,59% 104,43% 106,71% 126,21%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -23 0 -5 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 15 525 40 524 455 435 14 485 4 963 -5 29 850 -152 -147
Årets resultat 15 389 40 524 455 435 14 485 4 963 -5 29 850 -152 -147
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 106 253 92 870 53 432 61 821 69 811 60 863 55 869 68 590 38 501 38 999
Omsättningstillgångar 64 63 63 63 63 62 66 46 44 0
Tillgångar 106 317 92 933 53 495 61 884 69 874 60 925 55 935 68 636 38 545 38 999
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 316 91 927 51 403 57 198 65 763 56 278 51 315 66 320 36 324 36 288
Obeskattade reserver 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 000 0 0 0 0 4 647 4 620 2 316 2 221 2 613
Kortfristiga skulder 921 1 006 2 092 4 686 4 111 0 0 0 0 98
Skulder och eget kapital 106 317 92 933 53 495 61 884 69 874 60 925 55 935 68 636 38 545 38 999
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 922 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 34 519 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 13 356 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 6 250 9 000 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -23 0 -5 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,59% 98,92% 96,09% 92,43% 94,12% 92,37% 91,74% 96,63% 94,24% 93,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6,95% 6,26% 3,01% 1,34% 1,53% - - - - 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...