Visa allt om PA Resources Aktiebolag
Visa allt om PA Resources Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 242 000 603 000 1 311 623 2 183 527 2 153 808 2 226 732 2 112 841 2 419 863 2 751 080 930 103
Övrig omsättning 507 000 58 000 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 590 000 -2 667 000 -1 134 882 -1 063 709 -1 526 609 490 424 429 601 1 395 749 1 547 093 443 642
Resultat efter finansnetto 275 000 -3 032 000 -1 340 038 -1 663 026 -1 876 956 179 281 317 544 823 088 1 527 805 385 843
Årets resultat 779 000 -2 958 000 -1 219 361 -1 965 745 -2 083 896 -316 387 12 891 193 926 947 103 288 918
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 154 000 3 162 000 4 598 889 5 633 099 7 910 273 8 952 340 9 142 159 9 043 231 5 579 221 3 639 379
Omsättningstillgångar 170 000 399 000 861 134 805 497 981 492 1 945 712 980 606 1 408 381 1 137 192 1 257 765
Tillgångar 324 000 3 561 000 5 460 023 6 438 596 8 891 765 10 898 052 10 122 765 10 451 612 6 716 413 4 897 144
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -12 000 -810 000 1 795 135 1 590 257 3 269 547 5 249 990 4 637 824 4 756 727 3 323 391 2 312 477
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 663 000 595 102 1 334 818 860 482 838 915 941 105 340 297 26 589 30 087
Långfristiga skulder 0 573 000 1 433 304 399 832 3 170 186 2 767 310 2 685 325 2 628 473 2 383 058 1 486 409
Kortfristiga skulder 336 000 3 135 000 1 636 482 3 113 689 1 591 550 2 041 837 1 858 511 2 726 115 983 375 1 068 171
Skulder och eget kapital 324 000 3 561 000 5 460 023 6 438 596 8 891 765 10 898 052 10 122 765 10 451 612 6 716 413 4 897 144
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 18 900 5 100 8 375 8 195 8 124 10 935 17 027 13 201 16 777 36 135
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 41 100 47 900 42 544 39 763 35 597 33 210 50 178 40 142 49 266 46 573
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - - 0 - - 0
Sociala kostnader 11 000 13 000 11 615 12 664 12 991 13 661 18 461 15 159 20 300 27 703
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 749 000 661 000 1 311 623 2 183 527 2 153 808 2 226 732 2 112 841 2 419 863 2 751 080 930 103
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 107 121 120 132 133 135 135 128 126 109
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 262 4 983 10 930 16 542 16 194 16 494 15 651 18 905 21 834 8 533
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 374 545 521 506 497 497 705 480 920 1 006
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 590 000 -2 666 803 -394 683 1 255 435 1 295 250 1 275 676 1 325 877 1 771 823 2 000 893 555 671
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -59,87% -54,03% -39,93% 1,38% -3,27% 5,39% -12,69% -12,04% 195,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 145,68% -74,81% -18,75% -16,44% -16,45% 6,18% 6,91% 13,89% 29,86% 15,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 195,04% -441,79% -78,07% -48,46% -67,92% 30,24% 33,11% 59,98% 72,91% 79,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 36,82% 52,07% 65,63% 67,16% 65,92% 73,92% 82,99% 81,26% 86,46%
Rörelsekapital/omsättning -68,60% -453,73% -59,11% -105,71% -28,32% -4,32% -41,55% -54,45% 5,59% 20,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -3,70% -22,75% 32,88% 24,70% 36,77% 48,17% 45,82% 45,51% 49,48% 47,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,69% 11,55% 51,89% 24,88% 57,94% 95,05% 52,46% 51,45% 115,02% 113,29%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 42 000 15 000 32 411 28 128 26 300 26 677 20 035 21 189 41 791
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -45 000 -42 000 -199 000 -122 327 -24 438 -12 724 -21 331 -46 276 -29 269 -17 510
Resultat efter finansnetto -46 000 1 139 000 -2 658 000 -2 455 802 -827 619 -1 464 072 -300 811 -198 539 216 657 5 845
Årets resultat -46 000 1 139 000 -2 658 000 -2 559 277 -691 326 -1 451 956 -290 729 -178 939 216 657 5 845
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 000 126 000 1 050 000 4 941 957 6 316 141 8 153 004 8 349 701 6 894 597 4 425 574 2 703 668
Omsättningstillgångar 10 000 8 000 91 000 526 195 132 589 31 896 1 093 679 110 006 1 270 307 480 745
Tillgångar 31 000 134 000 1 141 000 5 468 152 6 448 730 8 184 900 9 443 380 7 004 603 5 695 881 3 184 413
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -35 000 11 000 -1 129 000 1 530 001 2 676 021 2 398 975 3 850 944 2 500 707 2 120 333 1 878 824
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 63 0 32 881 44 999 55 421 50 6 580
Långfristiga skulder 0 0 0 3 315 234 1 685 677 5 427 080 4 260 696 3 276 506 1 200 267 961 420
Kortfristiga skulder 66 000 123 000 2 270 000 622 854 2 087 032 325 964 1 286 741 1 171 969 2 375 231 337 589
Skulder och eget kapital 31 000 134 000 1 141 000 5 468 152 6 448 730 8 184 900 9 443 380 7 004 603 5 695 881 3 184 413
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 5 100 8 375 8 195 8 124 10 935 8 669 3 764 4 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 000 6 000 5 900 7 063 5 448 5 627 4 069 11 329 7 286 1 591
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 0 3 000 5 000 5 235 6 335 8 539 8 539 9 469 8 398 6 958
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 42 000 15 000 32 411 28 128 26 300 26 677 20 035 21 189 41 791
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 6 8 9 8 9 9 8 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 7 000 1 875 3 601 3 516 2 922 2 964 2 504 3 027 8 358
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 2 297 2 497 2 115 2 654 3 592 2 843 7 032
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -45 000 -42 000 -199 000 -25 056 -24 343 -12 580 -21 138 -46 082 -29 067 -17 396
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% 180,00% -53,72% 15,23% 6,95% -1,41% 33,15% -5,45% -49,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 967,16% -206,92% -38,76% 0,64% -12,16% 4,30% 7,31% 11,49% 9,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 3 085,71% -15 740,00% -6 539,09% 146,91% -3 783,12% 1 522,96% 2 555,26% 3 089,29% 742,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - -273,81% -14 526,67% -298,23% -6 948,39% -1 118,13% -723,70% -5 300,54% -5 214,61% 342,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -112,90% 8,21% -98,95% 27,98% 41,50% 29,31% 40,78% 35,70% 37,23% 59,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 15,15% 6,50% 4,01% 84,48% 6,35% 9,79% 85,00% 9,39% 53,48% 142,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...