Visa allt om Scanhydraul AB
Visa allt om Scanhydraul AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 786 7 750 4 715 6 809 11 279 10 135 9 764 14 635 11 055 8 273
Övrig omsättning 40 - - - 65 25 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -386 -407 -954 254 1 237 223 -10 -84 1 003 101
Resultat efter finansnetto -390 -421 -958 252 1 217 201 -48 -129 1 021 104
Årets resultat -390 -421 -658 184 675 146 206 175 729 78
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 14 28 1 051 768 383 153 25 42
Omsättningstillgångar 1 236 2 536 1 418 2 368 2 544 2 583 2 978 5 449 3 386 1 944
Tillgångar 1 236 2 536 1 432 2 396 3 595 3 352 3 361 5 602 3 411 1 986
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 617 1 007 429 1 087 2 153 1 478 1 332 1 126 951 223
Obeskattade reserver 0 0 0 300 300 0 0 335 715 715
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 110 512 482 258 0 965 640 2 656 599 525
Kortfristiga skulder 509 1 017 522 750 1 142 908 1 389 1 485 1 147 524
Skulder och eget kapital 1 236 2 536 1 432 2 396 3 595 3 352 3 361 5 602 3 411 1 986
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 -
Löner till övriga anställda 694 730 726 680 700 700 591 577 538 555
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 295 298 299 273 230 235 198 199 191 194
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 250 0 0 0 0 0
Omsättning 5 826 7 750 4 715 6 809 11 344 10 160 9 764 14 635 11 055 8 273
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 929 2 583 1 572 2 270 3 760 3 378 4 882 7 318 5 528 2 068
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 335 349 346 320 311 313 401 393 370 196
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -386 -393 -940 271 1 254 240 1 -64 1 020 118
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,34% 64,37% -30,75% -39,63% 11,29% 3,80% -33,28% 32,38% 33,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -31,23% -16,01% -66,55% 10,64% 34,41% 6,65% -0,30% -1,37% 29,93% 5,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,67% -5,24% -20,21% 3,75% 10,97% 2,20% -0,10% -0,53% 9,24% 1,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,14% 28,50% 35,80% 41,14% 34,41% 36,65% 35,12% 24,99% 39,38% 40,38%
Rörelsekapital/omsättning 12,56% 19,60% 19,00% 23,76% 12,43% 16,53% 16,27% 27,09% 20,25% 17,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,92% 39,71% 29,96% 54,60% 66,04% 44,09% 39,63% 24,41% 42,97% 37,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,48% 204,82% 204,02% 268,40% 199,30% 199,23% 158,39% 218,59% 234,87% 289,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...