Visa allt om office i Kiruna AB
Visa allt om office i Kiruna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 14 832 28 061 20 930 15 016 14 535 18 805 13 581 10 743 12 807 11 867
Övrig omsättning - 200 18 - 75 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 111 5 009 3 751 1 010 1 499 560 950 323 482 289
Resultat efter finansnetto 100 5 026 3 708 999 1 519 539 969 292 506 322
Årets resultat 31 2 830 2 132 564 825 56 586 204 298 233
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 819 2 877 705 1 045 1 062 1 140 1 263 1 637 2 236 2 040
Omsättningstillgångar 8 823 9 058 8 458 5 344 5 013 5 460 5 391 3 108 2 276 3 157
Tillgångar 9 642 11 935 9 163 6 388 6 075 6 600 6 653 4 745 4 512 5 198
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 018 3 987 3 787 2 155 2 151 1 792 2 385 1 999 2 195 2 245
Obeskattade reserver 3 262 3 556 2 180 1 220 999 610 350 177 169 78
Avsättningar (tkr) 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 802 550 251 1 107 1 177 1 354 922 642
Kortfristiga skulder 2 362 3 793 2 395 2 463 2 674 3 090 2 741 1 214 1 225 2 233
Skulder och eget kapital 9 642 11 935 9 163 6 388 6 075 6 600 6 653 4 745 4 512 5 198
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 66 396 390 437
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 226 4 323 2 790 2 173 2 328 2 099 1 828 1 257 1 184 1 112
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 375 1 622 1 005 1 130 686 1 528 783 457 385 409
Utdelning till aktieägare 0 1 430 1 200 500 560 466 650 200 400 348
Omsättning 14 832 28 261 20 948 15 016 14 610 18 805 13 581 10 743 12 807 11 867
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 7 8 7 6 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 854 3 508 2 616 2 145 1 817 2 686 2 264 2 149 2 561 1 978
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 580 745 487 467 381 535 472 451 411 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 187 5 090 3 852 1 152 1 641 708 1 098 468 568 369
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,14% 34,07% 39,38% 3,31% -22,71% 38,47% 26,42% -16,12% 7,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,19% 42,45% 41,33% 16,12% 25,25% 9,61% 15,95% 8,05% 12,57% 7,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,78% 18,06% 18,09% 6,86% 10,55% 3,37% 7,81% 3,56% 4,43% 3,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,06% 48,07% 43,84% 38,61% 40,42% 29,50% 34,67% 33,42% 27,87% 28,20%
Rörelsekapital/omsättning 43,56% 18,76% 28,97% 19,19% 16,09% 12,60% 19,51% 17,63% 8,21% 7,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,06% 56,65% 59,89% 47,81% 47,53% 33,96% 39,73% 44,81% 51,34% 44,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 305,00% 198,73% 285,47% 163,01% 134,07% 136,50% 118,97% 169,77% 114,37% 82,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...