Visa allt om Linova Tomas Lindén Aktiebolag
Visa allt om Linova Tomas Lindén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 617 607 703 763 942 1 034 1 312 1 423 1 197 908
Övrig omsättning - - 43 102 - - - 140 - -
Rörelseresultat (EBIT) 27 -143 0 -36 106 -41 46 52 45 -393
Resultat efter finansnetto 27 -143 -1 -68 69 -75 26 7 3 -449
Årets resultat 27 -143 -1 -68 69 -75 26 7 3 -449
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 119 169 219 204 115 144 179 228 351 452
Omsättningstillgångar 216 208 364 343 490 463 579 553 624 565
Tillgångar 335 377 584 548 604 607 758 780 975 1 018
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 73 74 75 142 74 149 123 116 -137
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 173 219 410 374 328 361 391 447 676 737
Kortfristiga skulder 61 84 100 99 134 172 219 211 183 418
Skulder och eget kapital 335 377 584 548 604 607 758 780 975 1 018
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 27 0 0 50 25 24
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 108 151 166 0 201 211 241 196 199
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 22 53 56 28 87 89 121 109 95
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 617 607 746 865 942 1 034 1 312 1 563 1 197 908
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 309 304 352 382 942 517 656 712 599 454
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 39 66 110 125 91 155 161 213 172 172
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 76 -72 50 -9 135 -5 94 176 102 -256
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,65% -13,66% -7,86% -19,00% -8,90% -21,19% -7,80% 18,88% 31,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,06% -37,93% 0,00% -6,57% 17,55% -6,75% 6,07% 6,67% 4,62% -38,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,38% -23,56% 0,00% -4,72% 11,25% -3,97% 3,51% 3,65% 3,76% -43,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,22% 83,36% 93,17% 81,26% 82,59% 87,81% 85,52% 83,27% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,12% 20,43% 37,55% 31,98% 37,79% 28,14% 27,44% 24,03% 36,84% 16,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,15% 19,36% 12,67% 13,69% 23,51% 12,19% 19,66% 15,77% 11,90% -13,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 208,20% 138,10% 272,00% 258,59% 297,76% 212,79% 225,57% 206,64% 279,78% 109,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...