Visa allt om Mistral Gruppen AB
Visa allt om Mistral Gruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 70 158 86 095 67 082 60 054 46 927 56 502 22 179 25 458 20 644 17 647
Övrig omsättning 290 262 90 - - - - - - 692
Rörelseresultat (EBIT) 605 2 293 1 942 4 861 5 330 8 253 789 903 992 3 094
Resultat efter finansnetto 568 6 283 2 625 4 508 4 772 8 225 768 919 915 2 912
Årets resultat 6 5 269 2 156 2 317 2 666 5 304 539 708 915 2 912
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 157 2 838 2 237 3 960 44 28 107 225 130
Omsättningstillgångar 18 585 22 448 13 455 13 554 13 798 19 378 5 974 6 693 7 213 6 136
Tillgångar 18 607 22 605 16 293 15 791 17 759 19 422 6 003 6 800 7 438 6 265
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 183 6 178 2 698 2 942 3 426 5 560 1 956 2 216 2 409 2 602
Obeskattade reserver 0 3 831 3 200 3 200 2 000 1 000 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 300 300 300 300 300 200 100 100 100 200
Långfristiga skulder 0 0 222 596 1 020 640 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 123 12 297 9 873 8 753 11 013 12 022 3 948 4 483 4 930 3 462
Skulder och eget kapital 18 607 22 605 16 293 15 791 17 759 19 422 6 003 6 800 7 438 6 265
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 582 480 480 485 506 490 488
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 883 7 191 5 429 4 598 4 059 3 905 2 280 2 807 3 835 3 204
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 262 2 679 2 017 1 487 1 627 1 656 805 1 031 1 618 1 418
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 600 1 800 1 800 400 300 900 0
Omsättning 70 448 86 357 67 172 60 054 46 927 56 502 22 179 25 458 20 644 18 339
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 15 15 15 14 13 9 11 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 397 5 740 4 472 4 004 3 352 4 346 2 464 2 314 1 475 1 261
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 550 658 499 454 429 488 463 419 432 373
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 620 2 329 1 965 4 869 5 350 8 303 829 956 1 047 3 132
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,51% 28,34% 11,70% 27,97% -16,95% 154,75% -12,88% 23,32% 16,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,31% 28,60% 16,63% 30,78% 30,26% 42,49% 13,19% 13,65% 14,05% 49,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,88% 7,51% 4,04% 8,09% 11,45% 14,61% 3,57% 3,65% 5,06% 17,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,42% 13,48% 18,57% 24,22% 29,98% 30,64% 31,04% 31,17% 44,12% 57,47%
Rörelsekapital/omsättning 9,21% 11,79% 5,34% 7,99% 5,93% 13,02% 9,13% 8,68% 11,06% 15,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,23% 40,55% 31,88% 33,57% 27,59% 32,42% 32,58% 32,59% 32,39% 41,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,30% 182,55% 136,28% 154,85% 125,29% 161,19% 151,32% 149,30% 146,31% 177,24%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...