Visa allt om Lyth & Co Aktiebolag
Visa allt om Lyth & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 2 902 4 291 2 956 2 716 2 880 2 039 2 882 2 410 2 703 1 540
Övrig omsättning 29 34 22 29 30 22 - 1 - 8
Rörelseresultat (EBIT) 48 88 51 -266 278 -159 431 391 391 192
Resultat efter finansnetto 47 82 47 -266 277 -161 426 390 386 191
Årets resultat 35 43 25 -12 146 -19 215 214 205 137
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 121 139 19 34 50 51 82 55 87 79
Omsättningstillgångar 342 282 986 681 1 007 1 294 1 985 1 805 1 594 992
Tillgångar 463 420 1 005 716 1 057 1 345 2 067 1 860 1 681 1 071
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 199 165 122 97 246 100 368 353 339 274
Obeskattade reserver 37 37 13 0 256 184 325 196 98 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 227 220 870 619 556 1 062 1 373 1 311 1 244 797
Skulder och eget kapital 463 420 1 005 716 1 057 1 345 2 067 1 860 1 681 1 071
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 458 885 592 893 707
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 1 740 1 548 1 593 1 367 821 552 500 309 54
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 546 484 499 427 399 431 384 380 242
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 137 0 250 200 200 140
Omsättning 2 931 4 325 2 978 2 745 2 910 2 061 2 882 2 411 2 703 1 548
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 580 858 591 543 576 408 721 803 901 770
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 473 466 409 423 368 339 474 497 530 506
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 85 123 67 -250 301 -133 459 423 428 220
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,37% 45,16% 8,84% -5,69% 41,25% -29,25% 19,59% -10,84% 75,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,37% 20,95% 5,07% -37,15% 26,30% -11,60% 20,85% 21,02% 23,32% 17,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,65% 2,05% 1,73% -9,79% 9,65% -7,65% 14,95% 16,22% 14,50% 12,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,38% 66,23% 85,72% 82,14% 85,94% 93,67% 94,24% 96,06% 89,31% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,96% 1,44% 3,92% 2,28% 15,66% 11,38% 21,24% 20,50% 12,95% 12,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,21% 46,16% 13,15% 13,55% 41,12% 17,52% 29,39% 26,74% 24,36% 25,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,66% 128,18% 113,33% 110,02% 181,12% 121,85% 144,57% 137,68% 128,14% 124,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...