Visa allt om eGain Sweden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 42 840 51 120 43 232 42 464 41 246 42 692 39 903 37 121 31 274 27 677
Övrig omsättning 721 0 0 0 0 107 0 0 0 27
Rörelseresultat (EBIT) -715 -349 -5 908 -9 174 2 352 5 098 2 729 2 721 2 580 3 423
Resultat efter finansnetto 343 438 -5 198 -9 225 2 347 5 097 2 733 2 750 2 798 3 522
Årets resultat 343 438 294 -325 1 023 2 707 1 885 1 733 1 555 2 691
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 047 4 075 5 019 5 449 4 120 4 432 127 187 226 30
Omsättningstillgångar 29 725 24 781 23 059 27 120 23 890 20 637 21 592 17 655 20 619 20 588
Tillgångar 32 772 28 856 28 078 32 568 28 009 25 069 21 719 17 842 20 845 20 618
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 695 10 352 9 914 9 620 9 945 8 922 6 215 4 331 4 997 6 242
Obeskattade reserver 0 0 0 5 630 5 630 4 609 2 995 2 696 2 182 1 585
Avsättningar (tkr) 130 154 407 372 130 130 130 70 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 105 217 275 214
Kortfristiga skulder 21 947 18 351 17 757 16 945 12 304 11 408 12 273 10 529 13 391 12 577
Skulder och eget kapital 32 772 28 856 28 078 32 568 28 009 25 069 21 719 17 842 20 845 20 618
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 721 5 504 4 768 5 826 4 069
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 2 352 2 193 2 007 2 374 1 648
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400 1 800
Omsättning 43 561 51 120 43 232 42 464 41 246 42 799 39 903 37 121 31 274 27 704
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 16 19 16 11 11 12 10 13 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 060 3 195 2 275 2 654 3 750 3 881 3 325 3 712 2 406 2 768
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 722 929 843 874 798 754 670 723 694 655
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 269 631 -4 985 -8 508 2 889 5 567 2 789 2 787 2 629 3 494
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,20% 18,25% 1,81% 2,95% -3,39% 6,99% 7,49% 18,70% 13,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,86% 2,35% -16,79% -28,17% 8,41% 20,35% 12,58% 15,91% 13,44% 17,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,42% 1,33% -10,90% -21,60% 5,71% 11,95% 6,85% 7,65% 8,96% 12,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,54% 78,49% 39,65% 37,12% 39,76% 39,75% 36,35% 38,39% 45,12% 45,29%
Rörelsekapital/omsättning 18,16% 12,58% 12,26% 23,96% 28,09% 21,62% 23,35% 19,20% 23,11% 28,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,63% 35,87% 35,31% 43,02% 51,18% 49,93% 39,37% 36,06% 31,69% 35,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,44% 135,04% 129,86% 160,05% 194,16% 180,90% 175,93% 167,68% 153,98% 163,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!