Visa allt om Rubens Verkstad Aktiebolag
Visa allt om Rubens Verkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 939 3 780 4 309 4 466 4 298 4 814 4 066 4 121 5 265 4 937
Övrig omsättning 11 4 2 - - 60 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 110 -21 505 163 130 298 178 -17 411 723
Resultat efter finansnetto 116 -5 553 227 211 385 197 29 508 784
Årets resultat 237 0 351 304 138 267 5 29 329 438
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 154 1 423 1 603 1 600 2 000 2 405 1 570 2 052 2 440 2 924
Omsättningstillgångar 6 339 5 904 5 896 5 465 5 231 4 873 5 685 5 006 5 140 4 297
Tillgångar 7 494 7 327 7 499 7 065 7 231 7 278 7 255 7 058 7 580 7 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 223 5 986 5 985 5 634 5 330 5 192 4 925 4 920 4 891 4 563
Obeskattade reserver 894 1 083 1 112 1 069 1 238 1 249 1 272 1 109 1 142 1 159
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 376 258 401 362 663 836 1 057 1 028 1 547 1 500
Skulder och eget kapital 7 494 7 327 7 499 7 065 7 231 7 278 7 255 7 058 7 580 7 221
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 220 250 462 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 133 1 294 1 248 1 342 1 299 869 1 007 932 813
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 465 501 481 513 436 409 458 512 438
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 950 3 784 4 311 4 466 4 298 4 874 4 066 4 121 5 265 4 937
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 985 945 862 893 860 963 813 824 1 053 987
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 396 400 359 346 371 347 300 343 381 334
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 418 274 778 563 535 852 695 513 956 1 341
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,21% -12,28% -3,52% 3,91% -10,72% 18,40% -1,33% -21,73% 6,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,55% -0,05% 7,37% 3,21% 2,92% 5,30% 2,73% 0,41% 6,77% 10,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,94% -0,11% 12,83% 5,08% 4,91% 8,02% 4,87% 0,70% 9,74% 15,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,94% 69,42% 74,36% 69,06% 73,89% 71,13% 73,27% 73,50% 70,77% 74,58%
Rörelsekapital/omsättning 151,38% 149,37% 127,52% 114,26% 106,28% 83,86% 113,82% 96,53% 68,24% 56,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,34% 93,23% 91,38% 91,55% 86,33% 83,99% 80,81% 81,29% 75,37% 74,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 464,10% 1 936,43% 1 248,63% 1 261,33% 661,09% 480,26% 454,02% 402,14% 273,17% 225,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...