Visa allt om Yazdani Dental Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 3 500 2 634 3 447 3 645 3 759 3 383 3 599 3 474 3 347 2 638
Övrig omsättning 0 396 0 66 0 0 0 226 223 1 459
Rörelseresultat (EBIT) 602 557 1 080 796 -1 099 577 391 -95 238 734
Resultat efter finansnetto 1 922 1 413 1 978 1 080 -309 470 1 119 791 1 127 462
Årets resultat 1 382 960 1 151 990 -518 306 931 313 769 84
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 518 2 484 2 507 2 514 2 712 1 342 1 426 1 564 749 806
Omsättningstillgångar 8 620 7 385 6 650 5 475 5 558 6 336 6 854 5 958 6 200 5 270
Tillgångar 11 138 9 869 9 157 7 989 8 269 7 678 8 280 7 523 6 949 6 076
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 077 4 175 3 721 3 174 2 785 3 851 4 148 3 763 3 749 3 265
Obeskattade reserver 2 622 2 469 2 287 1 802 2 000 2 084 2 148 2 244 1 975 1 825
Avsättningar (tkr) 2 420 2 420 2 420 2 420 2 420 920 920 920 0 0
Långfristiga skulder 453 472 475 193 709 475 584 37 321 38
Kortfristiga skulder 566 334 254 399 355 348 479 559 904 949
Skulder och eget kapital 11 138 9 869 9 157 7 989 8 269 7 678 8 280 7 523 6 949 6 076
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 558
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 022 1 192 1 180 1 047 542
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 587 804 625 726 728
Utdelning till aktieägare 488 481 505 605 601 548 603 546 299 285
Omsättning 3 500 3 030 3 447 3 711 3 759 3 383 3 599 3 700 3 570 4 097
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 750 1 317 1 724 1 823 1 253 1 128 1 200 1 158 1 674 1 319
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 916 727 624 779 1 099 510 684 906 898 909
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 625 580 1 106 899 -956 714 529 -57 280 875
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,88% -23,59% -5,43% -3,03% 11,11% -6,00% 3,60% 3,79% 26,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,27% 14,32% 21,62% 13,53% -3,72% 9,12% 13,51% 10,55% 16,20% 16,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 54,97% 53,64% 57,44% 29,66% -8,19% 20,69% 31,09% 22,86% 33,64% 38,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,97% 80,83% 82,94% 82,30% 81,01% 83,77% 85,08% 84,14% 81,24% 82,98%
Rörelsekapital/omsättning 230,11% 267,69% 185,55% 139,26% 138,41% 177,00% 177,13% 155,41% 158,23% 163,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,94% 61,82% 60,12% 57,32% 52,55% 71,33% 70,33% 73,29% 74,90% 75,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 522,97% 2 211,08% 2 618,11% 1 372,18% 1 565,63% 1 820,69% 1 430,90% 1 065,83% 685,84% 555,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!