Visa allt om KaramellLagret i Kristinehamn Aktiebolag
Visa allt om KaramellLagret i Kristinehamn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 577 1 713 1 483 1 614 1 837 1 931 2 280 2 340 2 589 2 332
Övrig omsättning 83 115 - 5 - 61 - 13 10 2
Rörelseresultat (EBIT) 67 77 -18 8 81 18 162 69 22 -43
Resultat efter finansnetto 58 70 -26 2 76 12 154 43 8 -54
Årets resultat 60 57 3 2 46 17 84 23 4 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 12 23 34 46
Omsättningstillgångar 439 446 450 553 512 527 686 733 726 497
Tillgångar 439 446 450 553 512 530 699 756 760 543
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 306 247 190 237 235 189 292 208 185 182
Obeskattade reserver 22 42 42 73 73 61 73 34 23 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 35 46 139 137 33 94 98 228 134 152
Kortfristiga skulder 75 112 79 106 170 185 236 286 418 190
Skulder och eget kapital 439 446 450 553 512 530 699 756 760 543
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 255 255 204 204 204
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 51 51 19 - 0
Löner till övriga anställda - 357 327 289 - 154 72 128 153 157
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 128 85 104 - 131 127 128 140 149
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 0 0 120 0 0 0
Omsättning 1 660 1 828 1 483 1 619 1 837 1 992 2 280 2 353 2 599 2 334
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 789 857 742 807 - 966 1 140 1 170 1 295 1 166
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 254 257 164 186 - 245 231 232 250 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 67 77 -18 8 84 29 173 80 34 -31
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,94% 15,51% -8,12% -12,14% -4,87% -15,31% -2,56% -9,62% 11,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,26% 17,26% -4,00% 1,45% 15,82% 3,40% 23,18% 7,01% 3,16% -7,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,25% 4,50% -1,21% 0,50% 4,41% 0,93% 7,11% 2,26% 0,93% -1,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,23% 42,91% 41,67% 40,27% 42,03% 39,46% 40,83% 37,05% 33,80% 31,99%
Rörelsekapital/omsättning 23,08% 19,50% 25,02% 27,70% 18,62% 17,71% 19,74% 19,10% 11,90% 13,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,61% 62,73% 49,50% 53,15% 56,41% 44,14% 49,47% 30,83% 26,52% 36,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 448,00% 303,57% 407,59% 386,79% 213,53% 225,95% 246,61% 221,68% 143,06% 200,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...