Visa allt om Byggservice i Mark Aktiebolag
Visa allt om Byggservice i Mark Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 51 831 46 433 26 005 35 227 32 689 31 089 18 211 20 798 15 360 9 392
Övrig omsättning 145 47 54 257 130 2 50 45 1 62
Rörelseresultat (EBIT) 2 181 1 755 977 -661 139 1 711 65 490 535 -177
Resultat efter finansnetto 2 188 1 765 998 -768 162 1 704 54 490 557 -176
Årets resultat 1 827 1 008 540 2 48 901 11 244 285 -14
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 342 366 450 280 461 458 348 320 340 305
Omsättningstillgångar 15 914 23 344 15 956 5 834 6 829 12 305 10 539 5 430 5 414 4 642
Tillgångar 16 257 23 710 16 406 6 114 7 290 12 763 10 888 5 749 5 754 4 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 933 1 256 849 459 757 1 409 508 747 803 518
Obeskattade reserver 603 776 330 40 822 745 290 281 147 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 59 201 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 720 21 679 15 228 5 556 5 510 10 608 10 090 4 721 4 805 4 430
Skulder och eget kapital 16 257 23 710 16 406 6 114 7 290 12 763 10 888 5 749 5 754 4 948
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 478 517 561 334
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 10 048 5 751 11 457 8 866 9 079 6 545 5 320 4 566 2 824
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 712 2 906 4 021 2 488 3 028 2 424 1 913 1 842 1 223
Utdelning till aktieägare 150 0 600 0 300 700 0 250 300 0
Omsättning 51 976 46 480 26 059 35 484 32 819 31 091 18 261 20 843 15 361 9 454
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 25 23 23 24 26 22 19 17 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 073 1 857 1 131 1 532 1 362 1 196 828 1 095 904 671
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 548 560 513 679 506 478 436 420 418 317
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 208 1 853 1 099 -482 314 1 874 189 610 640 -125
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,63% 78,55% -26,18% 7,76% 5,15% 70,72% -12,44% 35,40% 63,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,47% 7,44% 6,18% -10,76% 2,32% 13,44% 0,63% 8,77% 9,98% -3,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,23% 3,80% 3,90% -1,87% 0,52% 5,52% 0,38% 2,42% 3,74% -1,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,31% 34,76% 28,63% 53,37% 59,16% 53,98% 36,54% 55,52% 52,29% 52,53%
Rörelsekapital/omsättning 6,16% 3,59% 2,80% 0,79% 4,03% 5,46% 2,47% 3,41% 3,96% 2,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,93% 7,85% 6,74% 7,99% 18,69% 15,34% 6,63% 16,51% 15,79% 10,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,89% 54,00% 46,00% 76,69% 70,22% 53,70% 37,24% 82,27% 52,78% 66,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...