Visa allt om Tonevent AB
Visa allt om Tonevent AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 41 0 1 060 2 028 4 192 6 661 4 935 5 181 4 745 4 978
Övrig omsättning - 538 24 2 27 16 - 18 - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 503 -1 390 -1 069 691 -298 2 484 346 -9
Resultat efter finansnetto -28 493 -1 394 -1 063 696 -297 -13 490 354 -9
Årets resultat -28 492 -1 394 -760 380 -206 -31 259 186 13
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 4 4 18 29 41 28 46 39 52
Omsättningstillgångar 43 65 275 1 268 3 248 1 841 1 837 2 125 2 115 546
Tillgångar 47 69 279 1 286 3 277 1 882 1 865 2 171 2 154 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -10 18 -535 860 819 439 645 676 417 231
Obeskattade reserver 0 0 0 0 303 127 218 218 91 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 56 51 814 427 2 154 1 316 1 002 1 277 1 646 367
Skulder och eget kapital 47 69 279 1 286 3 277 1 882 1 865 2 171 2 154 598
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 60 265 186 357 342 577 306 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 8 42 150 0 12 186 311
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 71 172 163 214 193 276 137 123
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 41 538 1 084 2 030 4 219 6 677 4 935 5 199 4 745 4 978
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 060 2 028 4 192 6 661 4 935 2 591 2 373 1 659
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 136 456 401 783 547 440 316 221
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -22 503 -1 388 -1 057 703 -273 20 502 359 -2
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -47,73% -51,62% -37,07% 34,97% -4,75% 9,19% -4,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -46,81% - -497,49% -82,66% 21,27% -15,73% 0,11% 22,62% 16,53% -1,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -53,66% - -130,94% -52,42% 16,63% -4,44% 0,04% 9,48% 7,50% -0,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -36,59% - -25,28% 0,39% 38,14% 29,53% 25,94% 40,38% 33,47% 30,45%
Rörelsekapital/omsättning -31,71% - -50,85% 41,47% 26,10% 7,88% 16,92% 16,37% 9,88% 3,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -21,28% 26,09% -191,76% 66,87% 31,81% 28,30% 43,20% 38,37% 22,40% 38,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,79% 127,45% 33,78% 296,96% 150,79% 139,89% 183,33% 166,41% 128,49% 148,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...