Visa allt om Albäckens Snickeri Aktiebolag
Visa allt om Albäckens Snickeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 715 3 037 2 855 2 726 2 784 2 721 2 629 2 267 2 845 2 875
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -174 -39 4 -175 -46 -34 -4 -230 114 34
Resultat efter finansnetto -181 -46 -7 -184 -52 -40 -12 -232 106 27
Årets resultat -181 -46 -7 -184 -52 -40 -12 -198 59 47
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 237 279 322 323 262 285 325 333 393 440
Omsättningstillgångar 277 346 383 414 592 634 599 578 738 746
Tillgångar 514 625 705 737 855 918 924 910 1 131 1 186
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -109 72 118 125 308 360 400 411 609 551
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 34 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 12 37 0 0 0 0 12 36
Kortfristiga skulder 624 553 574 575 546 558 524 499 476 589
Skulder och eget kapital 514 625 705 737 855 918 924 910 1 131 1 186
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 757 783 738 721 619
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 1 456 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 428 1 501 1 506 0 1 453 644 635 562 610 770
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 602 477 467 502 510 435 416 439 430 517
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 715 3 037 2 855 2 726 2 784 2 721 2 629 2 267 2 845 2 875
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 543 506 476 454 464 454 438 378 474 479
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 408 331 331 328 329 308 307 292 294 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -133 4 49 -143 -23 6 34 -170 174 111
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,60% 6,37% 4,73% -2,08% 2,32% 3,50% 15,97% -20,32% -1,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -33,85% -6,24% 0,57% -23,61% -5,38% -3,70% -0,43% -25,16% 10,08% 2,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,41% -1,28% 0,14% -6,38% -1,65% -1,25% -0,15% -10,10% 4,01% 1,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,98% 77,02% 81,16% 82,21% 82,72% 82,98% 81,21% 83,55% 83,06% 81,36%
Rörelsekapital/omsättning -12,78% -6,82% -6,69% -5,91% 1,65% 2,79% 2,85% 3,48% 9,21% 5,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -21,21% 11,52% 16,74% 16,96% 36,02% 39,22% 43,29% 45,16% 56,01% 47,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,10% 6,87% 15,16% 32,17% 57,14% 65,59% 55,73% 60,12% 92,23% 64,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...